English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1054U  Virksomhedens Økonomiske Styring (5): Den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring

English Title
Business Economics (5): The decision-making and the management-oriented financial management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
Målet er, at de studerende - for at opnå karakteren 12 - indenfor rammerne af beslutnings- og styringsorienteret økonomistyring skal kunne håndtere konkrete virksomhedssituationer, der er afgrænset af kursets ovenfor nævnte centrale forhold og emner.

De studerende skal kunne;
 • beskrive og forklare fagets modeller, begreber, perspektiver og teorier
 • anvende begreber, modeller, perspektiver og teorier på konkrete cases og eksempler m.h.p. at kunne identificere økonomistyringsmæssige problemstillinger
 • gennemføre analyser og fremkomme med principielle og/eller konkrete løsningsforslag samt
 • kunne angive hvordan en given model eller et løsningsforslag på en problemstilling trækker på den præsenterede teori og med udgangspunkt heri kunne forholde sig til den(t) pågældende models og/eller løsningsforslags anvendelsesmæssige muligheder og begrænsninger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
• Et introduktionskursus i grundlæggende Erhvervsøkonomi, Virksomhedens Beslutningsanalyse eller tilsvarende.
• Virksomhedens Økonomiske Styring (2, 3 & 4) eller tilsvarende.
Prøve/delprøver
Den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Hjælpemidler er noter, papirer, bøger (men ikke computer).
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Individuel mundtlig eksamen i hele pensum samt de gennemgåede cases. Eksamen er med 20 min. forberedelse og hjælpemidler under forberedelsen. En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må gerne tages med ind til eksamen.
Intern prøve med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formålet med Virksomhedens Økonomiske Styring (5) er, at de studerende erhverver sig viden om, hvorledes virksomheder benytter økonomistyring som et styringsværktøj. Gennem den økonomiske styring allokeres informationer om omkostninger, priser, nytte m.m. til decentrale beslutningstagere på en måde, så disse ideelt set er i stand til at træffe optimale beslutninger på virksomhedens vegne. 
 
Gennem HA-IT studiet er de studerende bl.a. blevet præsenteret for den klassiske Erhvervsøkonomi (produktionsfunktioner, omkostninger, markeder, optimering m.m.) – ofte benævnt Managerial Economics eller Virksomhedens Beslutningsanalyse – og for Virksomhedens Økonomiske Styring (2 + 3; Regnskabsvæsen & Finansiering). På HA-IT-studiets 4. semester har de studerende haft faget Virksomhedens Økonomiske Styring (4), der med økonomisk organisationsteori som referenceramme opbygger en fælles referenceramme for Erhvervsøkonomi og Økonomistyring og som herefter danner det teoretiske fundament for økonomistyringsundervisningen på HA-IT-studiets 5. semester -  Virksomhedens Økonomiske Styring (5); den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring.
 
Virksomhedens Økonomiske Styring (5) omhandler konkret planlægning og organisering af virksomheden, design og implementering af præstationsmål, kalkulation, anvendelse og rapportering af målinger samt evalueringer på baggrund af disse. Økonomistyring som domæne bliver på denne måde til en teoretisk forankret praksis og styringsteknologi, som bl.a. kan håndtere strategiske beslutningers praktiske operationalisering (budgettering og intern afregning er konkrete eksempler herpå). Adfærdsmæssige og kulturelle aspekter er ligeledes elementer, der er relevante at håndtere for den internationalt orienterede virksomhed, hvorfor disse – hvor det er muligt – vil blive diskuteret i relation til organisationers overvejelser omkring implementering af økonomistyringsteknologier. 
 
Af centrale forhold og emner i og omkring økonomistyringsværktøjer vil bl.a. følgende blive behandlet i løbet af kurset:
 
 • Introduktion til økonomistyring som en styringsanordning.
 • Sondringen mellem den beslutnings- og den styringsorienterede økonomistyring.
 • Økonomistyringens koordinerende og motiverende funktion.
 • Interne afregningspriser.
 • Ansvarscentre.
 • Omkostnings- og priskalkulation.
 • Omkostningsallokering.
 • Budgettering.
Undervisningsformer
Forelæsningerne vil blive gennemført i dialogform og understøttet af studenterforberedte og –præsenterede cases, der uddyber de omhandlede problemstillinger. Dialogundervisningen vil fokusere på de teoretiske elementer understøttet af empiriske eksempler. De studerende forventes at deltage særdeles aktivt såvel i dialogundervisningen som i casegennemgangen.


LEARN vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger (15 * 2) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser (8 * 2) 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 46 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur
Zimmerman, Jerold: Accounting for Decision Making and Control. McGraw-Hill
Sidst opdateret den 16-07-2014