English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1056U  Ledelse af informationssystemer - forandring, innovation og viden

English Title
Management of Information Systems - Change, Innovation and Knowledge

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tina Blegind Jensen - DIGI
Primære fagområder
  • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
Efter kurset skal den studerende kunne:
  • Identificere og beskrive centrale begreber inden for ledelse og organisering af informationssystemer
  • Anvende begreber, modeller og teorier på problemstillinger relateret til viden, forandring og innovation
  • Sammenstille forskellige tilgange til ledelse og organisering af informationssystemer
  • Diskutere og reflektere over anvendeligheden af teori fra kurset i forhold til praktiske problemstillinger
Prøve/delprøver
Ledelse af IS – forandring, innovation og viden.:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Bærbare med noter og powerpoints mv. Samt bøger.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøven finder følger samme bestemmelser som den ordinære eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Individuel mundtlig eksamen. Eksamen er med 20 min. forberedelse og hjælpemidler under forberedelsen. En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må gerne tages med ind til eksamen.
Ekstern censur.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Virksomheder befinder sig i dag i en dynamisk verden hvor markederne globaliseres og konkurrencen intensiveres i et hastigt tempo. Disse forhold stiller krav til ledelsen og organiseringen af informationssystemer. Med udgangspunkt i innovations-, forandrings- og vidensledelse beskæftiger dette fag sig med teorier, modeller og begreber til at virksomheder kan håndtere de udfordringer de står overfor.
 
Innovationsledelse: Krav til nytænkning af produkter, services, organisations- og produktionsformer stiller krav til virksomhedernes innovationsevne. På faget vil de studerende arbejde med forskellige innovationsforståelser og -modeller som kan understøtte ledelsen og organiseringen af innovationsprocesser.
 
Forandringsledelse: Faget sætter fokus på forandringsledelse med henblik på at give de studerende en forståelse for hvilke muligheder, udfordringer og konsekvenser indførelse af ny teknologi skaber i organisationer.
 
Vidensledelse: Kompleks viden og avancerede teknologier udgør vigtige elementer i forretningsgrundlaget for et stigende antal virksomheder. Med emnet vidensledelse, retter faget opmærksomheden mod ledelsesmæssige udfordringer i relation til vidensintensive virksomheder.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om forberede mindre opgaver og præsentationer undervejs på kurset.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 26 timer
Forberedelse til forelæsninger 92 timer
Løsning af mindre opgaver og præsentationer 54 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Total: 207 timer
Sidst opdateret den 16-07-2014