English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1057U  Virksomhedens Økonomiske Styring (2): Regnskabsvæsen

English Title
Business Economics (2): Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 22-10-2014
Læringsmål
De studerende vil i dette fag blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og anvende regnemodeller til løsning af disse. Samtidig hermed trænes de studerende i at kunne vurdere de præsenterede teoriers forudsætninger og anvendelighed. Konkret er læringsmålene for de studerende:
 • At kunne forstå, beskrive og anvende det dobbelte bogholderi’s princip i forbindelse med registrering af en virksomheds økonomiske transaktioner.
 • At kunne forstå, identificere og beskrive relevante nøgletal som værktøj til virksomhedsvurderinger.
 • At kunne anvende relevante nøgletal med henblik på at analysere og vurdere en virksomheds årsregnskab.
 • At kunne redegøre for relevante forhold der kan inddrages i forbindelse med en analyse af virksomhedens styrkeprofil.
 • At kunne forstå og ved beregninger anvende rentesregning.
 • At kunne forstå og beskrive fundamentalprincip 1, samt ved beregninger anvende samt diskutere fordele og ulemper ved kapitalværdimetoden, annuitetsmetoden, interne rentefods metode samt tilbagebetalingsmetoden.
 • At kunne forstå og beskrive fundamentalprincip 2, samt ved beregninger anvende samt diskutere fordele og ulemper ved kapitalværdimetoden, interne rentefods metode samt tilbagebetalingsmetoden når alternative investeringsmuligheder skal sammenlignes.
 • At kunne forstå og beskrive finansieringsregler og balancestruktur samt finansiering med henholdsvis egen- og fremmedkapital.
 • At kunne forstå, beskrive og ved beregninger anvende modeller til vurdering af virksomheders kapitalbehov.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Matematik B, engelsk B
Prøve/delprøver
Virksomhedens Økonomiske Styring (2): Regnskabsvæsen:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 15 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige prøve er en individuel 20 min. prøve med forberedelse, men uden hjælpemidler i 15 kendte spørgsmål. Pensum inkluderer de under øvelsesgangene gennemgåede cases og opgaver.
En disposition som er udarbejdet i forberedelsen må dog gerne tages med ind til prøven. De 15 eksamensspørgsmål vil blive offentliggjort ved sidste undervisningsgang, og senest 8 dage før eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomhedens Økonomiske Styring (2) (VØS (2)) skal ses som det første mere redskabsspecifikke fag i forlængelse af 1. semesters grundlæggende erhvervsøkonomi (Virksomhedens Økonomiske Styring (1)). VØS (2) – Regnskabsvæsen udgør et væsentligt element i HA-IT-studiets orientering i retning af at prioritere den økonomiske styring af virksomheder meget højt. I VØS (2) tages der  udgangspunkt i årsregnskabet, hvor de studerende indledningsvis vil blive introduceret for årsregnskabets tilblivelse i form af det dobbelte bogholderi. Fokus i bogføringsdelen er at give den studerende en forståelse for den økonomiske rapporteringsmetode, der anvendes i dansk regnskabspraksis samt for metoder, der opøver evnen til at kunne trække relevant information ud af virksomhedens resultatopgørelse og balance. Regnskabsanalysen set som informationsværktøj introduceres og opbygges således m.h.p. at kunne analysere virksomheders økonomiske situation. I faget indgår ligeledes elementer af investerings- og  finansieringsteori (værktøjer der kan medvirke ved vurderinger af forskellige investeringsalternativers rentabilitet samt disses finansieringsmuligheder), hvormed der bygges op til de videre økonomiske fag på HA-IT-studiet.

Undervisningsformer
Antal lektioner:
30 Forelæsninger
16 Øvelser

Undervisningen bygger først og fremmest på forelæsninger og øvelser. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og angive de principielle, teoretiske begreber og emneområder, hvorimod øvelsernes formål er at opøve færdigherne i konkret at anvende de gennemgåede og præsenterede emneområder og således perspektivere teorien. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt såvel ved forelæsninger som ved casegennemgange.

Brug af e-læring:
LEARN vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende samt i mindre omfang som diskussionsfora.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 64 timer
Total: 225 timer
Foreløbig litteratur
 • Bent Schack (2009): Regnskabsanalyse og virksomhedsbedømmelse. Jurist- og Økonom-forbundets forlag, ca. 250 sider
 • John Christensen, Ole Christensen, Steffen Jørgensen & Mogens Nielsen (2004): Omkostningsteori og regnskab. Syddansk Universitetsforlag, ca. 145
 • Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard, Preben Melander (2009): Økonomisk virksom-hedsbeskrivelse. Jurist- og Økonom-forbundets forlag, ca. 50 sider
 • Michael Hedegaard & Ove Hedegaard (2009): Strategisk investering & Finansiering. Jurist- og Økonom-forbundets forlag, ca. 275

              Sider i alt: ca. 720

Sidst opdateret den 22-10-2014