English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1059U  IT-projektledelse

English Title
IT Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tina Blegind Jensen - DIGI
Primære fagområder
 • Informatik/Information Systems
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
Efter kurset skal den studerende kunne:
 • gengive og forklare projektledelsesteknikker og -værktøjer, samt identificere anvendelsesområder for teknikkerne og værktøjerne
 • beskrive hvilke udfordringer (begrænsninger og muligheder) projektlederen står overfor generelt, samt specifikt i forhold til kravstyring, kvalitetssikring og konfigurationsstyring
 • anvende de på kurset gennemgåede redskaber til projektstyring, herunder projektestimering, planlægning og løbende tilpasning af projektplanen, samt at kunne sammenligne forskellige projektstyringsværktøjer med henblik på at finde fordele og ulemper
 • forklare egen læring ved anvendelsen af projektstyringsværktøjerne i et praktisk forløb
Prøve/delprøver
IT-projektledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Der afholdes syge-/omprøve efter følgende regler:
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved en omprøve genafleveres rapporten i samme eller omarbejdet form (den studerende vælger selv). De studerende har ikke krav på hverken mundtlig eller skriftlig kritik af rapporten før sygeprøven eller omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet
 • Mundtlig prøve på baggrund af en skriftlig grupperapport (helhedsbedømmelse). Rapporten udarbejdes i grupper af 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse.
 • Grupperapporten skal have et omfang på max. 30 normalsider. Rapporten består af 3 dele: projektbeskrivelse, kravspecifikation og projektplan samt en procesevaluering. Hvis den studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal de 3 dele (projektbeskrivelse, kravspecifikation og projektplant) have et omfang på max. 18 normalsider, og procesevalueringen skal have et omfang på max. 3 normalsider.
 • Projektbeskrivelse, kravspecifikation og projektplan kan udarbejdes i løbet af semesteret, og der er mulighed for feedback fra underviser/vejleder. Procesevalueringen udarbejdes i slutningen af semesteret.
 • Den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i projektrapporten og kan indeholde spørgsmål, der er relevante for projektet og som relaterer sig til pensum, men som den enkelte studerende ikke selv har valgt at fokusere på / referere til. I eksamenslokalet må alene medbringes projektrapporten og få personlige noter.
 • Intern prøve med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget giver forståelse for og færdigheder i planlægning, igangsættelse, koordinering og ledelse af projekter, der retter sig mod udvikling af informationssystemer. Endvidere introduceres de studerende til forskellige perspektiver til ledelse af projekter. Faget orienterer om de overvejelser, organisationer kan foretage inden et projekt etableres. 
  
Projektledelsesteknikker – inddeles i to hovedgrupper: 
1) Introduktion til generelle proces- og udviklingsmodeller til projektledelse herunder planlægning, igangsættelse, gennemførelse og evaluering af projekter. 
  
2) Specifikt for IT projekter vil der blive introduceret estimeringsteknikker, risikostyring, kvalitetssikring, dokumenthåndtering samt stillingtagen til valg af arkitektur. 
  
Projektledelse tager udgangspunkt i en teknisk-rationel forståelse af projektledelse med vægt på estimering og målstyring.  
  
Der lægges vægt på forståelse af samspillet mellem krav til softwareproduktets egenskaber og projektets fremdrift. Dette betyder, at den studerende forventes at have forståelse for identifikation af mulige proces- og udviklingsmodeller, der er egnet i en given kontekst og for et givent softwareprodukt.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, vejledning og workshop. De studerende vil også blive bedt om at forberede mindre præsentationer undervejs på kurset.

Formen forelæsning/​​workshop/​​øvelser/​​vejledning

I forelæsningerne gennemgås pensum hvor konkrete teknikker, modeller og værktøjer præsenteres. Pensum forsøges at kobles til relevante cases undervejs.

For at gøre faget så praktisk anvendeligt gennemføres forelæsninger med eksterne personer, hvor omdrejningspunktet er praktisk projektledelse.

Endvidere gennemføres tre fælles sessioner med faget datalogi og fagkoordinatoren. Under forløbet udtrækkes vilkårligt 4 grupper, der præsenterer deres foreløbige projekt for en styregruppe bestående af Mads, Nada og Majbrit.
Dette sker ligeledes igen senere i forløbet med 4 nye grupper.

Der vil være indlagt individuel vejledning til alle grupper, hvor hver gruppe får feedback på deres respektive opgave.

Vejledningen foretages af en instruktor.

Erfaringer og information som de studerende opnår gennem undervisningen, workshops, præsentationer og vejledning forventes at indgå i projektet når det afleveres i afleveringsugen i henhold til samlede eksamensplan. De
studerende må derfor tage hensyn til, at underviserne kan komme med input på forskellige tidspunkter i projektperioden.

Projektet har en fælles berøringsflade med datalogi og datalogieksamen, men har andre fagligheder og udprøves
separat. Projektet i projektledelse vil derfor indeholde projektplanen og kravspecifikationen, som er nødvendig for at udarbejde datalogi eksamensopgaven.

Den endelige rapport projekt deles op i fire mindre delprojekter
1. Projektbeskrivelse
2. Projektplan
3. Kravspecifikation
4. Evaluering af projekt forløbet
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 26 timer
Forberedelse til forelæsninger 70 timer
Workshop 4 timer
Vejledning 16 timer
Løsning af delaflevering af projektrapporten 75 timer
Eksamensforberedelse 16 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur

“Project Management for Information Systems “ af James Cadle and Donald Yeates (2008)

“Strategisk Projektledelse – styr på udviklingen” af Andreas Munk-Madsen (2006)

Sidst opdateret den 16-07-2014