English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1060U  Indføring i organisationers opbygning og funktion

English Title
Introduction to Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tina Blegind Jensen - DIGI
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
Faget skal sætte den studerende i stand til at:
  • identificere og beskrive formelle og uformelle karakteristika i organisationer
  • forklare muligheder og begrænsninger i karakteristika relateret til formelle og uformelle træk
  • analysere betydningen af organisationsadfærd og processer i organisationer
  • definere og diskutere problemstillinger i en organisatorisk kontekst
  • forklare muligheder og begrænsninger relateret til forskellige undersøgelsesdesign
  • operationalisere teoretiske begreber i en konkret empirisk kontekst
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
A - Grupperapport og mundtligt forsvar:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produktMax. 30 sider
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseUden forberedelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeMaj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der afholdes en mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig grupperapport. Rapporten udarbejdes i grupper på 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Rapporten skal have et omfang på max 30 normalsider. Hvis den studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max 20 normalsider.
Den mundtlige prøve er en individuel prøve af ca. 15 min. varighed uden forberedelse. I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten og få personlige noter. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse af den skriftlige rapport og den mundtlige præstation.

Bedømmere: Eksaminator og ekstern censor.

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved omprøven afleveres rapporten i samme eller omarbejdet form. Den studerende vælger selv. Hvis delkarakteren for rapporten og forsvaret var mindre en 02 ved den ordinære prøve, har den studerende krav på, at eksaminator giver en kortfattet feedback, der kan bruges som udgangspunkt for en genaflevering af rapporten.

B - Pensumprøve:
Delprøvens vægt50%
PrøveformMundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Varighed15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
ForberedelseUden forberedelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeMaj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Der afholdes en mundtlig prøve i pensum. Den mundtlige prøve er en individuel prøve af ca. 15 min. varighed uden forberedelse. I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten og personlige noter.

Bedømmere: Eksaminator og ekstern censor.

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give den studerende en grundlæggende indføring i organisationers opbygning og funktion. Dette sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt med fokus på it-relaterede aspekter.
I den mere teoretisk orienterede del af undervisningen gennemgås forskellige perspektiver på organisationer med henblik på at illustrere, at opfattelsen af organisationsbegrebet ikke er entydigt. Undervisningen fokuserer specifikt på, at den studerende får indsigt i, hvorledes organisationer påvirkes af deres omgivelser samt af de individer, der befolker organisationen. Den studerende får ligeledes indsigt i de formelle træk ved organisationer, herunder betydningen af mål, strategi og organisationsstruktur for en organisations virke. Dertil kommer de uformelle træk, som omfatter organisationskulturen og magtforhold. Der arbejdes med betydningen af motivation, roller, interaktion og forandring i relation til organisationsadfærd og processer og den studerende får indsigt i forskellige typer af beslutnings- og læringsprocesser. Hvert teoretisk emne diskuteres ud fra it-relaterede aspekter og der perspektiveres til artikler med særligt fokus på it.
I den mere praksis orienterede del af undervisningen får den studerende en grundlæggende indføring i hvorledes organisationer kan studeres empirisk. Metodeundervisningen fokuserer på udarbejdelse og operationalisering af en praksisnær problemformulering inden for fagets teoretiske emneområder. Der undervises i forskellige undersøgelsesdesigns samt hvordan kvalitative og kvantitative data kan indsamles, behandles og afrapporteres. Denne viden skal bruges til udarbejdelse af den skriftlige organisationsrapport, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.
 

Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger og øvelser. Øvelsestimerne bruges til at arbejde med cases og studenterfremlæggelser, og eventuelle tvivlsspørgsmål fra storholdsforelæsningerne afklares og diskuteres. Undervejs i forløbet afholdes praktikeroplæg og den studerende forventes at forberede spørgsmål på baggrund af pensum og efterfølgende at udarbejde en kort skriftlig opgave, som kobler teori med praksis.
Derudover tilbydes klyngevejledning i forhold til grupperapporten.
Arbejdsbelastning
Storholdsforelæsninger 40 timer
Forberedelse til storholdsforelæsning 98 timer
Øvelser 38 timer
Forberedelse til øvelser 38 timer
Vejledning (inkl. forberedelse) 30 timer
Temarapporter 30 timer
Organisationsprojekt 100 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Total: 414 timer
Foreløbig litteratur

Efterårssemestret:
Jacobsen og Thorsvik. Hvordan organisationer fungerer – en indføring i organisation og ledelse. Hans Reitzels forlag. 2. udgave
Majken Schultz. Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens forlag. 1. udgave
Niels Bo Sørensen. Organisationers form og funktion – om Mintzbergs teori i en dansk sammenhæng Samfundslitteratur. 4. udgave
 
Forårssemesteret:
Ib Andersen. Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur. 4. udgave
Rienecker, L. (2005). Problemformulering – på de samfundsvidenskabelige uddannelser, Samfundslitteratur, 3. udgave
 
Anden litteratur bestående af artikler og bogkapitler.

Sidst opdateret den 16-07-2014