English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1063U  Virksomhedens økonomiske styring (1): Virksomhedens beslutningssituationer

English Title
Business Economics (1): Managerial Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
Overordnet skal de studerende trænes i at analysere virksomhedens konkrete beslutningssituationer v.h.a. økonomisk teori, kunne opbygge og anvende ideelle beregningsmodeller på grundlag heraf samt vurdere modellernes forudsætninger og anvendelighed. De konkrete læringsmål – der gælder for såvel 4-døgnscasen som for den skriftlige 4-timers stedprøve – er som følger:
 • At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. marginalræssonementet
 • At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. optimeringsteori
 • At kunne forstå og beregne indenfor efterspørgselsteori
 • At kunne forstå og beregne indenfor udbudsteori
 • At kunne forstå forskellene mellem markedsformer og betydningen heraf for valg af de modeller, der anvendes til - gennem beregninger - at optimere virksomhedens beslutninger i lyset heraf
 • At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. pristeori
 • At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. produktionsteori, samt
 • At kunne forstå, strukturere samt beregne indenfor og v.h.a. omkostningsteori
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
A:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produktMax. 20 sider
OpgavetypeCasebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeDecember/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

4-døgns-case, der skal besvares i grupper på 4 studerende – dog med individuel markering af de studerendes indsats. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Besvarelsen af casen må have et sideantal på max 20 normalsider eksklusiv bilag. Hvis den studerende ønsker at udarbejde besvarelsen af casen alene, skal denne max have et omfang på 15 normalsider eksklusiv bilag. Bilag indgår ikke i bedømmelsen. Der skal være klare angivelser af de individuelle studerendes bidrag.

Intern prøve med bi-eksaminator.

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve, men der stilles en ny case. Hvis antallet af eksaminander tilsiger det, kan syge-/omprøven i stedet afholdes som en 20 min. individuel mundtlig prøve i pensum, jf. § 16, stk. 2, litra b i 2012-studieordningen.

B:
Delprøvens vægt50%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeOpgavebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeDecember/januar
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Hvilke hjælpemidler er p.t. uafklaret
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Hvis antallet af eksaminander tilsiger det, kan syge-/omprøven ændres til en 20 min individuel mundtlig prøve, jf. § 16, stk. 2, litra b, i 2012-studieordningen.
Beskrivelse af eksamensforløbet
4 timers skriftlig stedprøve. Alle skriftlige hjælpemidler samt en godkendt lommeregner må medbringes. Studienævnet udarbejder en liste over godkendte lommeregnere. Den studerende er selv ansvarlig for at lommeregneren virker. Tilsynet er berettiget til at foretage kontrol af om lommeregneren er opført på studienævnets liste. Eksaminator og bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Dette første økonomiske fag på HA(IT)-studiet skaber en forståelse for virksomhedens beslutningssituationer, samt for et erhvervsøkonomisk begrebsapparat til anvendelse i forbindelse med virksomheders beslutningstagen. Det erhvervsøkonomiske begrebsapparat der opbygges i løbet af faget, medvirker til dannelsen af en grundlæggende økonomisk forståelse for ideelle og rationelle informationsbehandlings- og beslutningsmetoder i virksomheder. Begrebsapparatet er overvejende opbygget af mikroøkonomiske, normative beslutningsmodeller baseret på nødvendige, simplificerende forudsætninger.
Undervisningsformer
Ud over forelæsningerne, der danner grundstammen i undervisningen, lægges der op til løsningen af et stort antal øvelsesopgaver. De studerende vil herigennem blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og anvende beregningsmodeller til løsning af disse. Samtidig trænes de studerendes evne til at vurdere teoriers forudsætninger og anvendelighed.

Brug af e-læring:
Under kurset vil LEARN blive anvendt til kommunikation til de studerende samt til distribution af undervisningsmateriale.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger (15 * 2) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger (15*2) 45 timer
Øvelser (16 * 4) 64 timer
Forberedelse til øvelser (16*2) 32 timer
Eksamen – 4 døgns-case 32 timer
Eksamen – 4 timers stedprøve 4 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur
 • Salvatore, Dominick: Managerial Economics, 7. udg. McGraw Hill, ca. 500 sider
 • Havsteen, M. & Hedegaard, O.: Opgaver i Erhvervs-økonomi – med supplerende noter. Jurist- og Økonom-forbundets Forlag, ca. 200 sider
 • Div. supplerende noter og materialer. Trækkes fra LEARN, ca. 50 sider
              Sider i alt: ca. 750
Sidst opdateret den 16-07-2014