English   Danish

2014/2015  BA-BINTO1064U  Programmering og udvikling af små systemer og databaser

English Title
Programming and Development of Smaller Systems and Databases

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Inge-Lise Salomon - Institut for IT-ledelse (ITM)
Primære fagområder
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 19-05-2015
Læringsmål
I besvarelsen af de afsluttende skriftlige gruppeopgaver skal den studerende:

1. kunne anvende de teknikker og værktøjer, der er introduceret i faget til at analysere og løse et komplekst problem gennem udvikling (analyse, design, konstruktion, test) af et program.
2. kunne dokumentere det udviklede program, herunder argumentere for problemafgrænsning og til-/fravalg af løsningsteknikker og værktøjer.

Ved den skriftlige eksamen skal den studerende:

1. demonstrere praktisk og teoretisk indsigt i en række metoder og teknikker, som kan anvendes til konkret udvikling af mindre informationssystemer.
2. vise forankring af den teoretiske/abstrakte indsigt i løsningen af mindre programmeringsproblemer.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af tre delprøver:
A:
Delprøvens vægt33%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Grupperapporten skal have et omfang på max. 50 normalsider med tydelig angivelse af de individuelle studerendes indsats, jf. § 6, stk. 4, i 2012-studieordningen. Der kan vedlægges max 30 normalsiders bilag. Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max. 33 normalsider og max. 20 normalsiders bilag.
Omfang af skriftligt produktMax. 50 sider
OpgavetypeRapport
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeDecember/januar
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved sygeprøve afleveres en ny rapport, og ved omprøve afleveres rapporten i omarbejdet form.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Semestergrupperapport 1, vinter 1. semester. Den skriftlige rapport udarbejdes i grupper på 4 studerende. Studienævnet fastsætter de præcise regler for gruppedannelse. Grupperapporten skal have et omfang på max. 50 normalsider med tydelig angivelse af de individuelle studerendes indsats, jf. § 6, stk. 4, i 2012-studieordningen. Der kan vedlægges max 30 normalsiders bilag. Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max. 33 normalsider og max. 20 normalsiders bilag.

B:
Delprøvens vægt33%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveGruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Semestergrupperapport 2, sommer 2. semester. Samme bestemmelser som A.
Omfang af skriftligt produktMax. 50 sider
OpgavetypeRapport
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeMaj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved sygeprøve afleveres en ny rapport, og ved omprøve afleveres rapporten i omarbejdet form.
C:
Delprøvens vægt34%
PrøveformSkriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
OpgavetypeCasebesvarelse
Varighed4 timer
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og bi-eksaminator
EksamensperiodeMaj/juni
Hjælpemidler der må medbringesMed visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
 • Egne bøger og kompendier
 • Egne noter
 • Tilladte ordbøger
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Individuel 4 timers skriftlig stedprøve, sommer 2. semester. Den skriftlige stedprøve består bl.a. af følgende elementer: programmering, åbne teoretiske spørgsmål, fejlfinding, og identificering af specifikke svar til givne spørgsmål.

Intern prøve med bi-eksaminator.

Syge-/omprøve afholdes efter samme regler som den ordinære prøve.

Kursets indhold, forløb og pædagogik
 
Faget er primært et fag, der ser på teknikker til programmering af mindre informationssystemer. Formålet med undervisningen er at give den studerende en grundlæggende forståelse for udvikling af mindre programmer med grafiske brugergrænseflader og tilknyttede databaser: Både mht. til relevante begreber, principper, teorier og metoder og mht. den praktiske udførelse af en sådan udvikling.
De studerende forberedes til integrationsfaget der starter på 2. semester og kører sideløbende med undervisningen i forårssemessteret. Formålet er her at den studerende tidligt i HA(it) undervisningsforløbet indser de tætte koblinger mellem fagene.
 
Datalogi 1. år er inddelt i 2 semestermoduler: Programudvikling I (PI) og Programudvikling II (PII).
 
 
Efterår, Programudvikling I:
På efterårssemesteret (PI) gennemgås en række fundamentale teknikker og metoder som er nødvendige når man skal programmere små systemer. Eksempler på dette kan være Java-programmering og introduktion til objekt-orienteret programmering. I PI indgår Semesterrapport 1 og evt. Præsentation.
 
PI modulet introducerer en række datalogiske principper til design og udvikling af mindre systemer, hvor emnerne bl.a. er:
 • introduktion til system modellering med unified modelling language
 • udvikling og programmering af mindre systemer i sproget Java, herunder dokumentere systemet med anvendelse af de anvendte system modeller
 • anvendelse af datalogiske principper som f.eks. objekt-orientering, algoritmer, og datastrukturer
 
Forår, Programudvikling II:
I PII vil den obligatoriske Semestergrupperapport 2 omhandle et konkret udviklingsarbejde i relation til integrationsfaget. Det er gældende for PII at modulet har samspil med undervisningen i integrationsfaget IT Projektledelse. I integrationsfaget arbejdes f.eks. med kravspecifikation og planlægning, hvor der i PII designes og implementeres.


PII modulet introducerer en række datalogiske principper til design og udvikling af mindre systemer, hvor emnerne bl.a. er:
 • arbejde med visuelle programmerings moduler som f.eks. Swing
 • introduktion til design af databaser, koble et program til en database og anvende SQL
 • udvalgte emner til understøttelse af semesterrapporten.
 
Den primære berøringsflade mellem PI og PII modulerne er, at de studerende progressivt introduceres først til grundlæggende programmering i Programudvikling I. Derefter fokuseres der på videregående udviklingsmetoder i Programudvikling II.
 
Undervisningsformer
Antal lektioner: 30 á 2 timer

På faget gøres brug af årgangsundervisning, der anvender teoretiske dialog forelæsninger og mindre øvelser / eksemplificeret med aktuelle eller fremtidige øvelser fra de øvrige fag: integration, organisation og økonomi. Her tages stilling til hvilken viden er der behov for og hvordan opnås og analyseres den viden, hvis denne øvelse skulle føres ud i ”det virkelige liv”.

Brug af e-læring:
Faget anvender primært tilstedeværelsesundervisning, men bruger også andre moderne e-learning systemer til deling af dokumenter, wikier etc.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 60 timer
Øvelser 60 timer
Forberedelse til forelæsninger og øvelser 100 timer
Semesterrapport 1 90 timer
Semesterrapport 2 90 timer
Eksamen + forberedelse 50 timer
Total: 450 timer
Foreløbig litteratur

 

Foreløbig litteratur
Sidst opdateret den 19-05-2015