English   Danish

2014/2015  BA-BINTU1004U  Definition af IS

English Title
Definition of Information Systems

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Janni Nielsen - Institut for IT-ledelse (ITM)
 • Jesper Sonne - Institut for IT-ledelse (ITM)
 • Rasmus Pedersen - Institut for IT-ledelse (ITM)
Primære fagområder
 • Informatik/Information Systems
Sidst opdateret den 19-01-2015
Læringsmål
Efter at have gennemført faget skal den studerende kunne:
 • beskrive, forstå og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i faget.
 • anvende IS begreber, metoder, teknikker og værktøjer til problemidentifikation og problemløsning i komplekse situationer.
 • redegøre for og kritisk reflektere over, hvordan teorier og begreber hver for sig og tilsammen kan bidrage til at analysere en problemsituation og fremstille en løsning ved hjælpe af soft system methodology
 • planlægge og gennemføre en struktureret og metodisk analyse og design af IT-systemer som fx OOA/D metoden
 • redegøre for og kritisk reflektere over problemløsningsprocessen, herunder valget af analyse- og løsningsstrategi og hvordan begreber m.v. er anvendt
 • præsentere resultaterne i en klar og overskuelig struktur og i et tilgængeligt, præcist og klart sprog.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forventes at de studerende har forudsætninger svarende til at have gennemført 1., 2. og 3. semester af uddannelsen, herunder grundlæggende viden om programmering og virksomheders informationssystemer
Prøve/delprøver
Definition af IS og Udvikling af større systemer:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
Max. 40 sider med prototype og max. 24 siders bilag
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Fælles semester-projektrapport med prototype, der udarbejdes i grupper og med individuelt mundtlig forsvar. Udprøvningen er fælles med faget "Udvikling af større systemer".

 

Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af den skriftlige rapport og tilhørende prototype og den individuelle mundtlige præstation.

Rapportlængde: max 40 sider med prototype og max. 24 siders bilag

 

Fagets litteratur indgår som grundlitteratur. De studerende vælger selv cirka 200 sider relateret til deres projektfokus

Intern prøve med bi-eksaminator 

Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. 

Læringsmålene for den fælles semesterrapport vil blive offentliggjort senere.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Definition af IS (DIS) har fokus på Soft System Methodology, Objektorienteret og Struktureret systemudvikling. Faget introducerer metoder til systematisk at gennemføre et systemudviklingsforløb. Der er specielt fokus på forløbet lige fra behov for IT overhovedet, til den indledende analyse (hvad skal systemet kunne?) frem til design som leder op til programmering (hvordan skal det opbygges?).

 

Hvor de systemer, der blev arbejdet med de tre første semestre af uddannelsen, var relativt små, enkle og overskuelige, skal vi i DIS se på større systemer. Vi vil se på, hvordan større IT-baserede systemer opbygges.

 

Udfordringen er at i systemudviklingsprocessen ændrer krav sig løbende over tid. Det betyder, at systemdesignet skal være fleksibelt. Der vil blive lagt vægt på at give de studerende erfaring med selv at kunne arbejde systematisk med design, udvikling og konstruktion af større systemer. Programmering forventes derfor at være en kompetence de studerende har erhvervet gennem de tre første semestre, da dette vil være et område der ikke gennemgås.

 

DIS gennemføres i tæt samarbejde med faget ”Udvikling af større systemer” hvor fokus er brugerkendskab i design af interaktionen gennem hele design livscyklussen ift. brug og interaktion.

 

Ved ”større” systemer forstås blandt andet

 • systemer, der skal bruges af mennesker i en arbejdsproces
 • systemer, hvis udviklingsprocesser omfatter mange mennesker og er udstrakt over lang tid
 • systemer som er geografisk adskilte (dvs. distribuerede).

 

Eksempler på et ”større” system er Facebook, Googles søgemaskine, men også et system til administration af kontrakter i en global virksomhed. Andre eksempler er bl.a. intranet, web-systemer og spil med flere samtidige brugere. Der lægges vægt på, at de studerende får prøvet at lave systemer, der interagerer med den virkelige verden for at illustrere brug af data for eksempel i forbindelse med Smart Cities produktion, distribution og forbrug af energi.

 

Ved udvikling af større systemer er metodiske arbejdsformer, teknikker og værktøjer til analyse, design, konstruktion og dokumentation betinget af den konkrete kontekst. Systemerne skal:

 • opfylde brugerorganisationens og brugerens behov
 • have et design som er fleksibelt
 • være behagelige og effektive at bruge

 

Principperne for menneske-maskine interaktion vil blive gennemgået i faget ”Udvikling af Større systemer”.

Undervisningsformer
45 lektioner med introduktion og 4 x 2 dages seminarer

Der er lagt op til en meget tæt kobling mellem fagene "Udvikling af større systemer" og "Definition af IS", således at de samme typer af systemer belyses ud fra fagenes forskellige vinkler. Der lægges vægt på en vekselvirkning mellem teori og praksis med workshops, arbejde med praktiske opgaver i analyse, design, programmering m.m., herunder samarbejde og innovationstilgang med inddragelse af case. “Udvikling af større systemer” og ”Definition af IS” vil basere sig på et intensivt forløb, hvor forelæsninger og øvelser flyder sammen til 4x 2 dages seminarer over perioden uge 5 til uge 13.

Brug af e-læring
LEARN vil blive brugt til distribution af undervisningsmateriale til de studerende. I forbindelse med større opgaver vil der på LEARN blive oprettet fora, hvor studerende og undervisere kan stille spørgsmål og give svar af relevans for opgavernes løsning.
Arbejdsbelastning
Forelæsning 45 timer
Forberedelse (løbende dialog med undervisere) 35 timer
Fælles semesterrapport inkl. prototype 102 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 25 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur

Bog (kan købes ebog og fysisk kopi):

Checkland, P. and Poulter, J. (2006): Learning For Action: A Short Definitive Account of Soft Systems Methodology, and its use for Practitioners, Teachers and Students, John Wiley & Sons Ltd., UK.

Hele bogen inkl. appendix. 

 

Bog

Head First Object-Oriented Analysis and Design (2006 or later) Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, Dave West.

Chapter 1 Well-Designed Apps Rock: Great Software Begins Here

Chapter 2 Gathering Requirements: Give Them What They Want

Chapter 3 Requirements Change: I Love You, You’re Perfect... Now Change

Chapter 4 Analysis: Taking Your Software into the Real World

Chapter 5 Good Design = Flexible Software: Nothing Ever Stays the Same

Chapter 6 Solving Really Big Problems: “My Name is Art Vandelay... I am an Architect”

Chapter 7 Architecture: Bringing Order to Chaos

Chapter 8 Design Principles: Originality is Overrated

Chapter 9 Iterating and Testing: The Software is Still for the Customer

Chapter 10 The OOA&D Lifecycle: Putting It All Together

Appendix 1 Leftovers: The Top Ten Topics (we didn’t cover)

Appendix 2 Welcome to Objectville: Speaking the Language of OO

 

Bemærk: de første fire kapitler danner grænse til Udvikling af Større systemer.

 

Download

Yourdon, Edward, Just Enough Structured Analysis, 2006 (kan hentes gratis på http://yourdon.com/publications/)

1 (Introduction) 1-9, 2 (The Nature of Systems) 10-37, 4 (Tools of Modern Systems Analysis) 63-75, 9 (data flow) 146-195, 11 (process specification) 211-241, 13 (State-Transition Diagram) 270-288

 

Hirschheim, R & H. Klein (1989): Four Paradigms of Information Systems Development. Communications of the ACM, 32 (10), 1199-1216 ( http://dl.acm.org.esc-web.lib.cbs.dk/citation.cfm?id=67933&CFID=54700970&CFTOKEN=41139283)

 

Supplerende til OOA&D

https://www.youtube.com/user/mahmoudiraq/videos

Sidst opdateret den 19-01-2015