English   Danish

2014/2015  BA-BINTU1007U  Makroøkonomi

English Title
Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 16-07-2014
Læringsmål
  • At kunne forstå, beskrive samt forklare faktorerne bag økonomisk vækst
  • At kunne forstå, beskrive samt forklare økonomiske konjunkturer og hvad der betinger disse
  • At kunne forstå, beskrive samt forklare en modelramme til analyse af økonomiske stød og økonomisk stabiliseringspolitik
  • At kunne forstå, beskrive samt redegøre for mulighederne for at føre økonomisk politik – herunder betingelser herfor samt problemer herved
  • At kunne forstå, beskrive samt forklare bestemmelsen af centrale makroøkonomiske variabler såsom: indkomst, privat og offentligt forbrug, investeringer, renteniveau og beskæftigelse
  • At kunne forstå, beskrive samt forklare ’den åbne økonomi’ med international handel og frie kapitalbevægelser – herunder makroøkonomiske variabler som valutakurs og betalingsbalance
  • At kunne forstå, beskrive samt forklare økonomiens kort- og langsigtede sammenhæng mellem inflation og arbejdsløshed (Phillips-kurve)
  • At kunne udvise kendskab til centralbankvæsen, bankvæsen og inflationsskabelse
Forudsætninger for at deltage i kurset
Matematik B, engelsk B
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Hjælpemidler er noter, papirer, bøger (men ikke computer).
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/om-prøven er den samme som den ordinære eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Individuel mundtlig eksamen i hele pensum samt de gennemgåede cases. Eksamen er med 20 min. forberedelse og hjælpemidler under forberedelsen. En i forberedelsestiden udfærdiget disposition må gerne tages med ind til eksamen.
Intern prøve med bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Faget Makroøkonomi introducerer de grundlæggende makroøkonomiske begreber, sammenhænge og modeller. Centrale makroøkonomiske emner gennemgås, økonomiens funktionsmåde beskrives og vigtige økonomiske principper identificeres.
 
Fagets hovedinddeling:
i)       Det korte sigt
ii)      Det lange sigt
iii)     Det meget lange sigt,
 
Det korte sigt indeholder de økonomiske konjunkturer. Priserne er her stive. Det lange sigt er den klassiske ligevægtssituation med fleksible priser men med konstant kapitalapparat. Det meget lange sigt indeholder vækstteorien, hvor nu også kapitalapparatet kan variere.
 
Faget søger at besvare spørgsmål som: Hvad bestemmer den samlede produktion og indkomst i samfundet? Hvor vigtig er international handel for en (åben) økonomi, og hvad betyder i denne sammenhæng begreber som ’internationalisering’ og ’globalisering’? Hvorfor udvikler økonomien sig ujævnt over tid? Har man mulighed for at stabilisere økonomien via økonomisk politik? Hvorfor bliver de nominelle priser ved med at stige (også kaldet inflation) over tid? Er underskud på betalingsbalancen et problem? Hvad er penge, hvem bestemmer den samlede pengemængde i samfundet, og hvordan påvirker dette økonomien? Hvorfor er der ikke altid fuld beskæftigelse?
Undervisningsformer
Pensum vil primært blive gennemgået ved forelæsningerne, mens der ved øvelsestimerne vil blive gennemgået eksamenslignende opgaver af verbal-intuitiv karakter. Formålet med øvelsesopgaverne er at opøve de studerende evne til at strukturere og diskutere makroøkonomiske problemstillinger. Øvelsesundervisningen forventes at være lærer- og studerende-interaktiv. De studerende får herigennem et indtryk af, hvordan typiske eksamensspørgsmål kan se ud, og hvordan de håndteres. Der vil ikke være egentlige regneopgaver til aflevering og godkendelse i faget, begrundet i den mundtlige eksamensform.


Learn vil blive anvendt til distribution af dokumenter til og fra de studerende.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger (15 * 2) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger 75 timer
Øvelser i 2 hold (8 * 2) 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse 46 timer
Total: 207 timer
Foreløbig litteratur
Mankiw, G.: Macroeconomics  (sixth edition). Worth
Sidst opdateret den 16-07-2014