English   Danish

2014/2015  BA-BINTU1008U  IT-strategi, -arkitektur og governance

English Title
IT Strategy, -Architecture and Governance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tina Blegind Jensen - Institut for IT-ledelse (ITM)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 14-11-2014
Læringsmål
Efter at have gennemført de tre fag, skal den studerende kunne anvende IS begreber, metoder, teknikker og værktøjer til problemidentifikation og problemløsning i komplekse situationer Den studerende skal desuden kunne redegøre for og kritisk reflektere over, hvordan fagenes teorier og begreber hver for sig og tilsammen kan bidrage til at analysere en problemsituation og fremstille en løsning.
I den afsluttende eksamen skal den studerende demonstrere evnen til at
  • beskrive og forklare de begreber, teorier, metoder, teknikker og værktøjer, som er gennemgået i faget;
  • kunne anvende de teoretiske begreber m.v. ved f.eks. at anvende dem på konkrete eksempler;
  • anvende begreber m.v. til at analysere en kompleks problemsituation og foreslå en eller flere mulige løsninger hvori indgår et IT baseret informationssystem under hensyntagen til en virksomheds strategi for anskaffelsen af informationssystemer og hvordan disse kobles med virksomhedens overordnede vision, mål, strategi og governance;
Prøve/delprøver
IT-strategi, arkitektur og governance:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Varighed 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

En effektiv forvaltning og udnyttelse af informationssystemer er nøglen til virksomhedssucces, og et uundværligt middel til at opnå konkurrencemæssige fordele.  Formålet med ledelse af virksomhedens strategi for informationssystemer, governance og arkitektur er at effektivisere på tværs af eksisterende informationssystemer (både manuelle og automatiske). Målet med et integreret IS miljø er at understøtte forandringer, der løbende påvirker virksomheden og dens strategi. Med fokus på løbende vedligeholdelse af virksomhedens arkitektur strategi (Enterprise Architecture), vil virksomheden kunne adressere de løbende forretningsmæssige behov for an- og/eller afskaffelse af informationssystemer.
 
Faget undersøger de strategiske spørgsmål ved brug og an- og/eller afskaffelse af virksomhedens informationssystemer. Der vil blive lagt vægt på at forstå hvilke diskussioner og emner, der er relevante for en virksomhedsledelse når de vurderer informationssystemer.
 
Fagets emner er:
Informationssystemer og deres indflydelse på virksomhedens governance: Hvilke informationssystemer kan virksomheden vælge at understøtte virksomhedens vision, forretningsmål og strategi med og hvilken indflydelse har det på virksomhedens governance?
 
Informationssystemers generelle strategiske værdi for virksomheder. Er informationssystemer en strategisk ressource og/eller ’blot’ et middel til at opnå strategiske fordele for virksomheden?
 
Informationssystemers relation til virksomhedens udvikling. Hvordan kan virksomhedens arkitektur af informationssystemer relatere sig til virksomhedens forretningsmål?
 
Inter-organisatoriske informationssystemer. På hvilke måder kan informationssystemer understøtte samarbejde på tværs af virksomhedens værdikæde herunder dens omgivelser med leverandører og kunder. Hvilke udfordringer står en virksomhedsledelse overfor med de nye samarbejdsformer?

Efter gennemførelse af kurset vil den studerende kunne redegøre for en virksomheds strategi for anskaffelsen af informationssystemer og hvordan de kobles med virksomhedens overordnede vision, mål, strategi og governance. Den studerende vil således kunne

  • vurdere og prioritere relevante informationssystemer en konkret virksomhed måtte have ud fra virksomhedens kontekst (forretningsmodel, governance, marked, økonomiske virke, virksomhedstype osv.).
  • anvende de på kurset gennemgåede teoretiske modeller til at forklare hvordan informationssystemer kan identificeres og understøttes af forskellige samarbejdsformer.
  • diskutere en virksomhedsstrategi ud fra en case med henblik på anbefaling af mulig an- og/eller afskaffelse af informationssystemer og forstå koblinger til fagets teori.
Undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, små gruppeøvelser og diskussion. De studerende vil også blive bedt om forberede mindre præsentationer undervejs på kurset
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Forberedelse til forelæsninger 72 timer
Øvelser 15 timer
Forberedelse til øvelser 45 timer
Eksamensforberedelse 39 timer
Total: 207 timer
Sidst opdateret den 14-11-2014