English   Danish

2014/2015  BA-BIVEO2256U  Economic Texts and Context - English

English Title
Economic Texts and Context - English

Course information

Language English
Course ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Dorrit Faber - Department of International Business Communication (IBC)
  • Fagansvarlig på engelsk og kursusansvarlig - Økonomisk tekst i kontekst
    Lill Ingstad - Department of International Business Communication (IBC)
  • Juridisk sprog - kursusansvarlig
    Mette Hjort-Pedersen - Department of International Business Communication (IBC)
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 03-12-2014
Learning objectives
Økonomisk tekst i kontekst
Kursets fokus er på sproglig og fagterminologisk korrekthed samt overordnet forståelse af kursets økonomiske temaer.

Ved kursets afslutning skal den studerendes skriftlige såvel som mundtlige fagsprog være på et niveau, hvor den studerende kan forstå økonomiske tekster, identificere behandlede problemstillinger og forholde sig selvstændigt til tekster og problemstillinger. Desuden skal den studerende kunne udtrykke sig flydende, sammenhængende og præcist både mundtligt og skriftligt med aktiv brug af den aktuelle fagterminologi.
Course prerequisites
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
This course has three individual exams:
Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra dansk til engelsk eller fra engelsk til dansk. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning som offentliggøres 14 dage før eksamen.

Eksamensoplægget er på ca. 1 side.

Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog
Prøvebeskrivelse:
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog og 2B - økonomisk sprog. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning.
 
Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
 
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en kontrakttekst med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning
• gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at oversættelsen kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation
• vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for kontrakttekster
• udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
Skriftlig prøve 2B - økonomisk sprog:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra engelsk til dansk eller fra dansk til engelsk. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning.

Oplægget til eksamen er på ca. 1 side.

Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder.

Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Prøvebeskrivelse:
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af Skriftlig prøve 2A - juridisk sprog og 2B - økonomisk sprog. Oversættelsesretningen afgøres ved lodtrækning.
 
Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.

Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant emne med alle detaljer, der er væsentlige for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens function
Mundtlig prøve 2 - indhold samt sprogfærdighed:
Exam ECTS5
Examination formOral Exam
Individual or group examIndividual
I forberedelsen udleveres en tekst (omfang ca. 2 sider) eller en videooptagelse (omfang maks. 5 min).

Bedømmelse: 2 karakterer: 1 for indhold og 1 for mundtlig sprogfærdighed. Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Duration20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Preparation timeWith the listed preparation time: 40 Minutes
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examLimited aids, see the list below:
Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler.
Make-up exam/re-exam
Another examination form
Sygeprøve:
Som den ordinære prøve.
Omprøve:
Har den studerende ikke bestået nogen af delene, afvikles prøven som den ordinære prøve.
Har den studerende ikke bestået indhold: Prøven afvikles som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold
Har den studerende ikke bestået mundtlig sprogfærdighed: Prøven er en mundtlig prøve på 10 min inkl. votering. Der er 20 min. forberedelse. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.
Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Prøvebeskrivelse: Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis af et fastlagt pensum. Pensum defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på engelsk.
 
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
•          forstå en aktuel autentisk engelsk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på engelsk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
•          placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten
 
For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
•          udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
•          anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
•          indgå i dialog med eksaminator
•          deltage selvstændigt og aktivt i situationen
Course content and structure

Økonomisk tekst i kontekst
Der arbejdes videre med forskellige samfunds- og erhvervsøkonomiske områder og den tilhørende fagterminologi. Desuden arbejdes der intensivt med oversættelse og oversættelsesstrategier. Kursets hovedtema er virksomheden i en international økonomisk og handelsrelateret kontekst.
 
 

Teaching methods
Økonomisk tekst i kontekst
Kurset består af en kombination af holdundervisning, diskussioner, oplæg fra studerende og mundtlige såvel som skriftlige øvelser, herunder især oversættelsesøvelser (med henblik på skriftlig prøve 2). Diskussioner og oplæg fra de studerende fungerer som øvelse inden mundtlig prøve 2.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 hours
Expected literature

Lærebog eller kompendium Juridisk sprog 2011
Janet Morrison (2011): The Global Business Environment, 3rd. Palgrave Macmillian + kompendium

Last updated on 03-12-2014