English   Danish

2014/2015  BA-BIVFO1037U  Economic situation - French

English Title
Economic situation - French

Course information

Language French
Course ECTS 10 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på fransk
    Joan Tournay - MSC
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 15-08-2014
Learning objectives
Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk fransk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på fransk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten

For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen.
Course prerequisites
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre, se mål- og prøvebeskrivelser nedenfor.
Examination
This course has three individual exams:
Skriftlig prøve 2A - Oversættelse fra dansk til fransk:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra dansk til fransk. Omfang: 1 side. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og vægter 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Skriftlig prøve 2B - Oversættelse fra fransk til dansk:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra fransk til dansk. Omfang: 1 side. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og vægter 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Mundtlig prøve 2 - indhold samt sprogfærdighed:
Exam ECTS5
Examination formOral Exam
Individual or group examIndividual
Omfang af tekst el. videooptagelse: Tekst: ca. 2 sider. Videooptagelse: Maks. 5 min. Bedømmelse: 2 karakterer: 1 for indhold og 1 for mundtlig sprogfærdighed, hver tæller 2,5 ECTS. Hver karakter vægter 1 på eksamensbevis.
Duration20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Preparation timeWith the listed preparation time: 40 Minutes
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June, Prøvebeskrivelse:
Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis af fastlagt pensum. Pensum
defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages
udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på fransk.
Aids allowed to bring to the examLimited aids, see the list below:
Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsen. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler.
Make-up exam/re-exam
Another examination form
Har den studerende ikke bestået nogen af delene, afvikles prøven som den ordinære prøve.
Har den studerende ikke bestået indhold: Prøven afvikles som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold
Har den studerende ikke bestået mundtlig sprogfærdighed: Prøven er en mundtlig prøve på 10 min inkl. votering. Der er 20 min. forberedelse. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Course content and structure

Der arbejdes komparativt med forskellige samfunds- og erhvervsøkonomiske områder i de 2 lande med inddragelse af den tilhørende fagterminologi. Der arbejdes intensivt med oversættelse mellem dansk og fransk af økonomiske tekster, ligesom der arbejdes med mundtlige fremlæggelser på fransk.

Målet med kurset er at den studerende skal tilegne sig kendskab til og forståelse af grundlæggende økonomiske sammenhæng med fokus på dansk-franske forhold. Den studerende skal kunne udtrykke sig såvel skriftligt som mundtligt på korrekt fransk inden for dette område. Brug af relevante hjælpemidler og specifik fagterminologi indgår som en vigtig del af kurset.

Teaching methods
Holdundervisning, gruppearbejde og selvstændige opgaver.hvor der arbejdes med seminaropgave, individuelle opgaver samt fremlæggelser.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 15-08-2014