English   Danish

2014/2015  BA-BIVKO2600U  Projektorienteret forløb - 7,5 ECTS

English Title
Internship - 7,5ECTS

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Mette Skovgaard Andersen - MSC
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29-08-2014
Prøve/delprøver
Praktikrapport:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forløbet skal have en varighed på mindst 3 måneder med en ugentlig arbejdstid på min. 30 timer, og der skal være tale om et sammenhængende forløb i samme virksomhed eller organisation.


Den studerende skal selv finde og indgå en aftale med en virksomhed/organisation, og i den forbindelse skal virksomheden/organisationen specificere de opgaver den studerende skal udføre. Opgaverne skal være relevante i forhold til studiets kompetenceprofil samt for den studerendes uddannelsesforløb og opgaverne må gerne have et selvstændigt element. Det følgende er eksempler på arbejdsopgaver (listen er ikke udtømmende):
 

  • Diverse former for tekstproduktion (dansk og/eller fremmedsproget)
  • Deltagelse i udarbejdelse af markeds- og/eller kulturanalyser
  • Deltagelse i planlægning af messer, konferencer eller lignende
  • Markedsovervågning/Business Intelligence opgaver
  • Kommunikationsopgaver (fx inden for PR, intern kommunikation etc.)
Undervisningsformer
Udførende arbejde i henhold til den godkendte praktik-aftale.
Sidst opdateret den 29-08-2014