English   Danish

2014/2015  BA-BIVSO2386U  Professional communication - Spanish

English Title
Professional communication - Spanish

Course information

Language Spanish
Course ECTS 5 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på spansk
    Carsten Jacob Humlebæk - MSC
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 15-08-2014
Learning objectives
Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant eller juridisk emne med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
For så vidt angår indholdet af prøven, skal den studerende kunne
• forstå en aktuel autentisk spansk tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på spansk af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten
For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen
Course prerequisites
Sprog og Tekst udprøves sammen med Fagsproglig kommunikation.

Nedenstående prøver dækker begge fag.

Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre.
Examination
This course has three individual exams:
Skriftlig prøve 2A - Oversættelse fra dansk til spansk:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra dansk til spansk. Omfang: 1 side. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Syge-/omprøve

Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure

I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
 

Skriftlig prøve 2B - Oversættelse fra spansk til dansk:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra spansk til dansk. Omfang: 1 side. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Syge-/omprøve

Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Mundtlig prøve 2 - indhold samt sprogfærdig:
Exam ECTS5
Examination formOral Exam
Individual or group examIndividual
Omfang af tekst eller videooptagelse: Tekst: ca. 2 sider. Videooptagelse: Maks. 5 min. Hjælpemidler: Bedømmelse: 2 karakterer: 1 karakter for indhold og 1 karakter for mundtlig sprogfærdighed.
Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS og tæller hver 1 på eksamensbevis.
Duration20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Preparation timeWith the listed preparation time: 40 Minutes
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examLimited aids, see the list below:
Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler
Make-up exam/re-exam
Another examination form
Sygeprøve:
Som den ordinære prøve.

Omprøve:
Har den studerende ikke bestået nogen af delene, afvikles prøven som den ordinære prøve.
Har den studerende ikke bestået indhold: Prøven afvikles som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold
Har den studerende ikke bestået mundtlig sprogfærdighed: Prøven er en muntlig prøve på 10 min inkl. votering. Der er 20 min. forberedelse. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Description of the exam procedure
Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis affastlagt pensum. Pensum defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på spansk.
Course content and structure

Fagsproglig kommunikation

Med udgangspunkt i lærebogsmateriale og aktuelle artikler om erhvervs- og samfundsøkonomiske forhold i Spanien arbejdes der med mundtlige fremlæggelser. I den skriftlige produktion lægges hovedvægten på oversættelse til spansk.
 

Kursets mål er at den studerende skal:
- uddybe sin viden om spanske erhvervsøkonomiske forhold
- erhverve viden om spanske samfundsøkonomiske forhold
- kunne oversætte en erhvervs- eller samfundsøkonomisk tekst mellem dansk og spansk
- optimere sin mundtlige kommunikationsevne.

Teaching methods
Fagsproglig kommunikation
Undervisningen foregår i vekselvirkning mellem holdundervisning, mundtlige fremlæggelser og skriftlige opgaver.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 15-08-2014