English   Danish

2014/2015  BA-BIVTO1737U  German professional communication and interaction in an intercultural context - German

English Title
German professional communication and interaction in an intercultural context - German

Course information

Language German
Course ECTS 10 ECTS
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course period Spring
Timetable Course schedule will be posted at calendar.cbs.dk
Study board
Study Board for BA in International Business Communication
Course coordinator
  • Fagansvarlig på tysk
    Mette Skovgaard Andersen - MSC
Main academic disciplines
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29-08-2014
Learning objectives
Skriftlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en tekst om et alment erhvervsrelevant med alle detaljer, der er væsentlige
for opgavens løsning
• gengive et fagspecifikt indhold på målsproget så præcist, som den konkrete oversættelsessituation
tillader
• anvende et i forhold til kommunikationssituationen passende og varieret ordforråd, herunder den
relevante fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner, som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning,
morfologi, syntaks og ortografi og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion

Mundtlig prøve 2
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• forstå en aktuel autentisk fremmedsproget tekst eller videooptagelse, således som den fremtræder i en saglig behandling af emnet, og give en sammenhængende fremstilling på fremmedsproget af hovedindholdet og alle væsentlige detaljer
• placere teksten eller videooptagelsen inden for fagområdet generelt, relatere den til den aktuelle samfundssituation/-debat og redegøre for erhvervs- og/eller samfundsspecifikke fænomener og forhold i teksten

For så vidt angår det sproglige niveau, skal den studerende kunne
• udtrykke sig flydende med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets udtale og intonation, morfologi og syntaks og uden kommunikationsforstyrrende fejl
• anvende et stort og varieret ordforråd, herunder den relevante fagterminologi
• indgå i dialog med eksaminator
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen

Prøvebeskrivelse:
Ved udgangen af 6. semester afholdes prøve på basis af fastlagt pensum. Pensum
defineres som en række emner inden for erhvervs- og/eller samfundsreleaterede forhold. Der tages
udgangspunkt i en uset tekst eller videooptagelse på tysk.
Course prerequisites
Skriftlig prøve 2 og mundtlig prøve 2 baserer sig dels på undervisningen på 6. semester, dels på undervisningen de foregående semestre. Se mål- og prøvebeskrivelser nedenfor.

Undervisningen kan være tilrettelagt som to delelementer, en med fokus på skriftlighed og en med fokus på mundtlighed.
Examination
This course has three individual exams:
Skriftlig prøve 2A - Oversættelse fra dansk til tysk:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra dansk til tysk. Omfang: 1 side. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Description of the exam procedure
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Skriftlig prøve 2B - Oversættelse fra tysk til dansk:
Exam ECTS2,5
Examination formWritten sit-in exam
Individual or group examIndividual
Oversættelse fra tysk til dansk. Omfang: 1 side. Eksamen afvikles på PC. PC mulighed 5 jf. studienævnets pc muligheder. Eksamen tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Assignment typeWritten assignment
Duration3 hours
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examOpen book: all written and electronic aids, including internet access
Make-up exam/re-exam
Same examination form as the ordinary exam
If the number of registered candidates for the make-up examination/re-take examination warrants that it may most appropriately be held as an oral examination, the programme office will inform the students that the make-up examination/re-take examination will be held as an oral examination instead.
Man kan kun gå til syge-/omprøve i den del der ikke er bestået, eller man har været syg ved. Øvrige bestemmelser som ovenfor.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve

Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin.
Description of the exam procedure
I eksamensterminen på 6. semester afholdes skriftlig stedprøve inden for erhvervs- og/eller samfundsrelaterede forhold bestående af 2A og 2B. Du skal indstille dig til den samlede prøve første gang du går op. De to dele af prøven kan afvikles på én og samme dag. Hvis det er tilfældet, vil der være mindst 1 times pause imellem de to.
Mundtlig prøve 2 - indhold samt sprogfærdighed:
Exam ECTS5
Examination formOral Exam
Individual or group examIndividual
Omfang af tekst eller videooptagelse: Tekst: ca. 2 sider. Videooptagelse: Maks. 5 min. Hjælpemidler:

Bedømmelse: 2 karakterer: 1 for indhold og 1 for mundtlig sprogfærdighed
Eksamen tæller 5 ECTS, hver karakter tæller 2,5 ECTS og tæller 1 på eksamensbevis.
Duration20 min. per student, including examiners' discussion of grade, and informing plus explaining the grade
Preparation timeWith the listed preparation time: 40 Minutes
Grading scale7-step scale
Examiner(s)Internal examiner and external examiner
Exam periodMay/June
Aids allowed to bring to the examLimited aids, see the list below:
Hjælpemidler: Til selve eksamen: Noter udarbejdet i forberedelsestiden. I forberedelsen: Alle skriftlige hjælpemidler
Make-up exam/re-exam
Another examination form
Sygeprøve:
Som den ordinære prøve.

Omprøve:
Har den studerende ikke bestået nogen af delene, afvikles prøven som den ordinære prøve.
Har den studerende ikke bestået indhold: Prøven afvikles som den ordinære dog gives der kun karakter for indhold
Har den studerende ikke bestået mundtlig sprogfærdighed: Prøven er en mundtlig prøve på 10 min inkl. votering. Der er 20 min. forberedelse. Eksaminationen baserer sig på et emne inden for pensum. En uge før eksamen får den studerende oplyst 3 emner. Ved eksamen trækker den studerende det konkrete emne.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Course content and structure

Med udgangspunkt i samfunds- og virksomhedsrelaterede forhold arbejdes der med oversættelse mellem dansk og tysk under inddragelse af oversættelsesteoretiske og interkulturelle aspekter. Der arbejdes endvidere med mundtlige fremlæggelser og diskussioner af økonomiske forhold, såvel på mikroplan som på makroplan.

De studerende skal kunne oversætte erhvervs- og samfundsrelaterede tekster fra tysk til dansk og fra dansk til tysk i overensstemmelse med det relevante sprogs normer og de konventioner der gælder for den givne kommunikationssituation. Den studerende skal endvidere kunne redegøre mundtligt for udvalgte emner inden for temarammen idet de skal vise, at de har tilegnet sig tilstrækkeligt kendskab til tyske samfunds- og markedsforhold til, at de er i stand til at redegøre for og kritisk tage stilling til aktuelle sociale, økonomiske og politiske forhold i Tyskland.

Teaching methods
Fortrinsvis holdundervisning med diskussion.
Student workload
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 hours
Expected literature

Litteratur fremgår af semesterplan

Last updated on 29-08-2014