English   Danish

2014/2015  BA-BIVUO1869U  EU-kundskab - marked og retsstat

English Title
EU Knowledge - market and constitutional state

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i international virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig på europæiske studier
    Kathrine Ravn Jørgensen - MSC
Primære fagområder
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • International Politics/International Politics
  • Political Science/Political Science
Sidst opdateret den 15-08-2014
Læringsmål
Målbeskrivelse:
Den studerende skal kunne
• demonstrere kendskab til både aktuelle og tidligere europæiske enhedsbestræbelser
• dokumentere faktuel viden om de vigtigste hegemoniske tiltag og teoretiske planer for politisk enhed gennem Europas historie
• beherske integrations- og politiske teorier om internationalt samarbejde, herunder især forholdet mellem konføderale, føderale og supranationale aspekter
• beherske såvel helheden som detaljerne i kompetencefordeling og beslutningsprocedurer mellem EU’s forskellige institutioner
• demonstrere en forståelse af principperne for det økonomiske og juridiske grundlag for det indre marked og EU som en retsstat
• demonstrere en teoretisk forståelse af internationalt samarbejdes og integrations natur
• identificere, klassificere og sammenligne grundelementer i de forskellige typer enhedsprojekter i forhold til EU-samarbejdet internt og med forhold i internationalt samarbejde i det hele taget
• relatere den aktuelle europæiske enhed (EU) til tidligere projekter samt EU’s virkemåde til de nationale forhold i medlemsstaterne
• analysere, fortolke og forklare den nuværende situation i lyset af tidligere tiltag og forslag med inddragelse af både enkeltheder og helheden i EU-samarbejdet
Prøve/delprøver
Europæisk politisk enhed og EU-kundskab - marked og retsstat:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Ved mundtlig eksamen er der afsat 5 min til eksaminandens oplæg.
Omfang af skriftligt produkt Max. 2 sider
Den studerende udarbejder en synopsis over et opgivet emne som rummer elementer fra begge kurser, som grundlag for en mundtlig eksamen.

De studerende har en uge til at udarbejde synopsen.

Synopsen afleveres i 3 eksemplarer på BA sekretariatet.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se listen nedenfor:
Synopsen og noter til oplæg.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Samme emner, dog må den studerende ikke vælge samme emne som ved den ordinære eksamen.

Afholdelse af prøven, herunder syge-/omprøve
Der afholdes syge-/omprøve i umiddelbar forlængelse af eksamensterminen. Dernæst først eksamen i næste ordinære termin
Kursets indhold, forløb og pædagogik
EU-kundskab - marked og retsstat
Blandt de betingelser, som(nye) medlemmer af EU skal opfylde,er kravet om en fri markedsøkonomi, og at landet er en retsstat. Gennem en uddybende gennemgang af EU’s institutionelle opbygning og diskussioner af begreberne ’markedsøkonomi’ og ’retsstat’ skal de studerende erhverve en omfattende og dybtgående viden om EU’s funktion i praksis og om de principper der ligger til grund for unionen, principper som i stigende grad identificeres som ’europæiske værdier’. Kurset bygger i høj grad videre på Komparativ ret og politisk kultur, Økonomi og politik og EU-ret, samt på Europæisk politisk enhed.
 
Målet med kurset er at de studerende:
•      har overblik over og behersker såvel helheden som detaljerne i kompetencefordeling og beslutningsprocedurer mellem EU’s forskellige institutioner
•      har forståelse af principperne for det økonomiske og juridiske grundlag for det indre marked og EU som en retsstat
•      har en teoretisk forståelse af internationalt samarbejdes og integrations natur
Undervisningsformer
EU-kundskab - marked og retsstat
Forelæsninger og øvelser, herunder træning i disponering og strukturering af informationer.
Arbejdsbelastning
SAT (studenterarbejdstimer) i alt: 280 timer
Foreløbig litteratur

Litteratur fremgår af semesterplan

Sidst opdateret den 15-08-2014