English   Danish

2014/2015  BA-BJURO1350U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab og Revision (RR)
Primære fagområder
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 30-06-2014
Læringsmål
Målene for faget er, at de studerende skal:
  • Identificere sammenhængen mellem en kontoplan og en resultatopgørelse / balance
  • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
  • Diskutére regnskabsregulering, såvel teori som praksis
  • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
  • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet
  • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet, vækst og risiko mv.
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Siden antallet inkluderer alle sider inklusiv tabeller med talopstillinger og beregninger
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge- og omprøve afholdes som en 20 minutters mundtlig eksamen med ekstern censur.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Regnskab beskæftiger sig med måling og kommunikation af primært finansielle informationer til beslutningsformål. Regnskabet (årsrapporten) er grundlæggende orienteret mod at beskrive en given organisations indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold i form af aktiver, forpligtelser og egenkapital (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Øvelser 18 timer
Forberedelse 82 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 41 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Forfatter
Titel på pensum Antal sider
? Note om udarbejdelse af Årsrapportens finansielle del ?
Elling, Jens Oluf (JOE) Finansiel Rapportering – teori og regulering 391
Sørensen, Ole (OS) Regnskabsanalyse og Værdiansættelse – en praktisk tilgang 17-24 + 25-66 + 77-119 + 153-171 + 177-217 + 253-273

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.
Sidst opdateret den 30-06-2014