English   Danish

2014/2015  BA-BJURO1365U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 24-06-2014
Læringsmål
Efter at have fulgt dette kursus skal den studerende være i stand til at:
  • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som f.eks. elasticitet, alternativ omkostning, markedsligevægt, oligopol, moral hazard og eksternaliteter.
  • Beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som f.eks. modeller for udbud og efterspørgsel, ufuldkommen konkurrence.
  • Grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser f.eks. relateret til offentlig regulering.
  • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som f.eks. nytte- og profitmaksimering, udbud lig efterspørgsel, samt algebraisk bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som f.eks. pris, mængde og profit.
  • Vurdere, hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
  • Numerisk anvende standard mikroøkonomisk værktøj som f.eks. priselasticitet og skalaafkast.
  • Anvende økonomisk intuition og argumentation til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover skal de studerende have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B eller A niveau.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Samme prøveform som ved ordinær prøve.
Hvis antallet af eksaminander tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundlig prøve vil sekretariatet give meddelelse herom.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Hvis mundlig prøve vil den foregå efter følgende retningslinier:
Den studerende trækker et spørgsmål som alene er er udgangspunktet for eksaminationen. Efterfølgende vil der blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne forskellige størrelser indenfor pensum.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Mikroøkonomi præsenterer grundlæggende økonomisk teori om forbrugeres og virksomheders økonomiske beslutninger, konsekvenserne heraf for vareprisdannelse, arbejdskraft, m.v. og samspillet mellem de forskellige markeder. Desuden omtales mulighederne for at opnå en samfundsøkonomisk effektiv ressourceanvendelse samt den økonomiske politiks (for eksempel konkurrencepolitikkens) indflydelse på de enkelte markeder og på den samfundsøkonomiske effektivitet. Endelig behandles konsekvenser af manglende information.
Der bygges videre på mikroøkonomi i en stor del af den efterfølgende økonomiundervisning, især i fagene Erhvervsøkonomi, Makroøkonomi, Afsætningsøkonomi og Industriøkonomi. Derudover behandles emner der vil blive taget op i Finansiering, Rets- og Kontraktøkonomi og Konkurrenceret.

Undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger MyEconLab og øvelser.


Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 42 timer
Øvelser 28 timer
Forberedelse 52 timer
MyEconlab & MyLabplus 60 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Yderligere oplysninger

Supplerende materiale (øvelser, slides, osv) kan hentes på LEARN

Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.
Foreløbig litteratur under udarbejdelse: Microeconomics HA JUR/​KOM  Compiled by Leslie Christensen and J. Helmer Rasmussen Incl. Access Code, Pearson International.

 

Sidst opdateret den 24-06-2014