English   Danish

2014/2015  BA-BJURO1366U  Organisationsteori

English Title
Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Lise Jeremiassen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29-01-2015
Læringsmål
Teori: Den studerende skal demonstrere overblik over de teorier, der udgør fagets pensum, herunder redegøre for og sammenligne teoriernes indhold, forskellige forudsætninger, analytiske styrker og svagheder
Analyse: Den studerende skal kunne anvende fagets teorier til at analysere konkrete organisatoriske problemstillinger, herunder begrundet udvælge forskellige teorier til analyse af samme problemstilling for derigennem at opnå bredere indsigt i problemstillingen og samtidig med udgangspunkt heri komme med flere forslag til ledelseshandlinger
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Omprøven afholdes som en 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget vil give de studerende en indføring i de væsentligste discipliner og deres sammenhæng indenfor organisationsfeltet. Der fokuseres således bl.a. på organisationers strategi og forhold til omverden, organisationens ressourcer, kultur og læring samt ledelse, motivation, kommunikation og forandring.

Faget vil endvidere styrke de studerendes evne til at identificere og analysere organisatoriske problemstillinger, herunder til at give velbegrundede forslag til ledelsesmæssig håndtering heraf

Faget vil endelig give de studerende en forståelse for, at organisatoriske problemer kan og bør analyseres ud fra flere organisatoriske discipliner for derigennem at opnå en større indsigt og et bredere handlingsrum.

Faget vil bestå af forelæsninger og workshops, hvor de foreskellige teoretiske problemstillinger vil blive anvendt i caseanalyser

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Øvelser 6 timer
Forberedelse 119 timer
Eksamensforberedelse 45 timer
Foreløbig litteratur

Der undervises med udgangspunkt i Jacobsen & Thorsvik: Hvordan Organisationer Fungerer, Hans Reitzels Forlag, 2. udgave (2008) som grundbog suppleret af en række artikler.

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sidst opdateret den 29-01-2015