English   Danish

2014/2015  BA-BJURO1367U  Makroøkonomi

English Title
Macro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Dario Pozzoli - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 19-09-2014
Læringsmål
Den studerende skal:
  • tilegne sig begrebsapparatet
  • lære de enkelte modeller (fx varemarkedsmodellen for den lukkede økonomi)
  • få et overblik over modellerne (forstå forskellene)
  • kunne vælge den model som passer til en konkret problemstilling.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at den studerende i kursusperioden følger med i den løbende debat og orientering i nyhedsmedierne om den økonomiske politik, således at især hovedtræk vedrørende danske, europæiske og amerikanske forhold er kendte. Med forhold tænkes på de variable der indgår i modellerne i pensum.
Prøve/delprøver
Makroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets skal give en indføring i makroøkonomiske teori, suppleret med empirisk belysning af de teoretiske modellers evne til at forklare forløbet af de centrale makrostørrelser: nationalprodukt, renteniveau, arbejdsløshed, løn og priser, inflation, statsgæld, betalingsbalance, valutakurser m.v.

Makroøkonomi omfatter analyser på kort og på langt sigt af samspillet mellem:
$ Vare- og tjenestemarkedet
$ Penge- og valutamarkedet
$ Arbejdsmarkedet

Økonomisk politik:
$ Teoretisk og empirisk belysning af de muligheder, der er for gennem den økonomiske politik, f.eks., finans-, penge- og valutakurspolitikken, at påvirke den økonomiske udvikling i et samfund med en åben økonomi.

Der lægges i nationaløkonomi vægt på, at den studerende tilegner sig:

$ Økonomisk metode og analyseteknik.
$ Modelforståelse og modelanvendelse
$ Overblik over mainstream teorier indenfor den makroøkonomiske disciplin.

Undervisningsformer
Forelæsningerne foregår på engelsk, men øvelsesholdene bliver afholdt på dansk. Eksamen afholdes ligeledes på dansk.
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Øvelser 30 timer
Forberedelse 76 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Eksamensforberedelse 35 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Macroeconomics. A European Perspective”, second edition; Olivier Blanchard, Alessia Amighini, Fancesco Giavazzi

Sidst opdateret den 19-09-2014