English   Danish

2014/2015  BA-BJURU1004U  Formueret I

English Title
Sale of Goods and Torts, Law of property I

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Christina D. Tvarnø - Juridisk Institut (JUR)
Spørgsmål vedr. faget rettes til Marie Louise Holle - mh.jur@cbs.dk
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 13-04-2015
Læringsmål
Fagets mål er, at den studerende skal kunne
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt
  • Identificere relevante formueretlige og internationalt formueretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i national og international fomrueretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
  • Analysere nationale og internationale formueretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
  • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Formueret 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Erstatningsretten er central i formueretten. Faget har til formål at introducere de centrale erstatningsbetingelser og ansvarsfrihedsgrundene, der kan indebære bortfald eller nedsættelse af skadelidtes erstatningskrav. I faget inddrages retspraksis for at fortolke, illustrere og diskutere de erstatningsretlige betingelser.

Køb udgør såvel nationalt som internationalt stadig den mest udbredte kontrakttype i formueretten. Faget har til formål at introducere de centrale køberetlige problemstillinger med udgangspunkt i den danske købelov om retspraksis. Der fokuseres i undervisningen på de centrale temaer om fastlæggelse af pris, levering og risikoens overgang, sælgers misligholdelse og købers misligholdelse.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 18 timer
Løbende opgaver og fremlæggelser 25 timer
Forberedelse 108 timer
Eksamensforberedels 25 timer
Foreløbig litteratur

Formueret I:
- Erstatningsret: von Eyben & Isager, Lærebog i erstatningsret. Udvalgte domme.
- Køberet: Lookofsky & Ulfbeck, Køb.  Udvalgte domme.

Sidst opdateret den 13-04-2015