English   Danish

2014/2015  BA-BJURU1005U  Formueret II

English Title
Sale of Goods and Torts, Law of property II

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 3,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Patrik Lindskoug - Juridisk Institut (JUR)
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 04-07-2014
Læringsmål
Fagets mål er, at den studerende skal kunne
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt
  • Identificere relevante formueretlige og internationalt formueretlige problemer og retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i national og international fomrueretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
  • Analysere nationale og internationale formueretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder
  • Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen
  • Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Prøve/delprøver
Formueret 2 og International formueret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Formueret II (køb af fast ejendom, grundlæggende fordringsret og tingsret):


I formueret II skal tre for formueretten centrale fagområder behandles.
 
1. Aftale om erhvervelse (køb) af fast ejendom, en aftaleform som stort set er ulovreguleret og i vist omfang adskiller sig fra løsørekøb. Fokus: parternes forpligtelser og rettigheder.
 
2. Fordringsret. Hvad er en fordring? Hvordan kan en fordring være en del af ens formue? Hvordan kan foregår køb of salg af fordringer? Disse, og en del hertil hørende aspekter, skal behandles i denne del af faget. Fokus: partsrelationer og grundlæggende forpligtelser og rettigheder.
 
3. Tingsret, dvs. aspekter vedrørende ejendomsret og andre rettigheder inden for formuerettens område. Her behandles spørgsmål som: Hvornår er retten til almindelig råden over ting fuldstændig, og hvornår er den begrænset? Hvad sker der, når flere personer har ret til en og samme genstand? Hvordan kan man sikre, at ingen anden får bedre ret til genstanden? Fokus: rettighedsbegreber og løsning af tredjemandskonflikter.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 96 arbejdstimer på følgende vis (ret til ændringer forbeholdes):
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 30 timer
Øvelser 14 timer
Forberedelse 35 timer
Eksamensforberedelse 15 timer
Foreløbig litteratur

 Oplysninger om lærebogsmateriale følger. Udvalgte domme.
 

Sidst opdateret den 04-07-2014