English   Danish

2014/2015  BA-BKOMO1032U  Tværfagligt 2.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv

English Title
Interdisciplinary 2nd Year Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Anne Vestergaard - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse (IKL)
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 09-05-2016
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til:
 • At udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’organisation og forandring’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt.
 • At beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, herunder at begrunde og redegøre for de konkrete teorivalg i forhold til besvarelse af problemformuleringen samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • At udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
 • At beskrive projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt.
 • At strukturere fremstillingen i en sprogligt klar og veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Tværfagligt 2.årsprojekt: Kommunikationsstrategiske udfordringer i erhvervsøkonomisk perspektiv:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Prøven har form af et tværfagligt projekt, der udarbejdes i grupper à 4-5 personer. Projektet danner udgangspunkt for en efterfølgende mundtlig gruppeeksamen Eksaminationen (inkl. votering og karaktergivning) varer 60 minutter plus 30 minutter til feedback for en gruppe på 5 studerende, eksaminationen (inkl. votering og karaktergivning) varer 50 minutter plus 25 minutter til feedback for en gruppe på 4 studerende, og eksaminationen (inkl. votering og karaktergivning) varer 20 minutter for en studerende plus 10 minutter til feedback. Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 50 sider
4 personer skriver max 50 normalsider, 5 personer skriver max 60 normalsider. Én person skriver ved individuel aflevering max 20 sider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.

Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

2. års projektet er det andet større projekt på bacheloruddannelsen. Formålet med projektet er at styrke de studerendes evner til at bearbejde den viden der er opnået gennem det andet år.
Formålet kan opdeles i to: For det første skal de studerende lære at arbejde problemorienteret i grupper. Her skal de lære at forstå og håndtere de udfordringer og fordele, der ligger i problemorienteret projektarbejde. For det andet skal de studerende anvende og videreudvikle deres faglige viden om teorier, perspektiver og metoder til analyse af erhvervsøkonomiske og kommunikationsstrategiske problemstillinger og således
a) styrke tilegnelsen af det teoretiske stof fra undervisningen på 2. år gennem selvstændigt og målrettet arbejde med et udvalg af teorier og perspektiver.
b) gøre erfaringer med muligheder og begrænsninger i samt relationer mellem de enkelte fag med henblik på at opbygge en forståelse for tværfaglighedens muligheder og udfordringer.
c) reflektere over forskellene i navnlig kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske perspektiver, og problemerne i at analysere, forstå og præsentere sådanne forskelle.
d) inddrage videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser.
e) gå videre – på baggrund af 3. og 4. semesters opgaver og projekter - i indlæringen af en problemorienteret og projektorganiseret arbejdsmetode.
f) gøre erfaringer med at arbejde i grupper, der har deltagere med forskellig baggrund og holdning.
 

Undervisningsformer
Forelæsning + eksamensforberedelse
Arbejdsbelastning
Deltagelse i forelæsninger: 2 timer
Eksamensforberedelse: 273 timer
Total, 10 ECTS 275 timer
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.

Sidst opdateret den 09-05-2016