English   Danish

2014/2015  BA-BKOMO1267U  Intern kommunikation i praksis

English Title
Internal Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Bedømmelsen af fagets casebesvarelse tager udgangspunkt i disse læringsmål, hvor den studerende skal:
  • Analysere, vurdere og videreudvikle det strategiske grundlag for en organisations interne kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis med udgangspunkt i casen.
  • Udarbejde et kommunikationsprodukt og koble det med konteksten.
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved det udarbejdede kommunikationsprodukt.
  • Argumentere og reflektere over intern kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Intern kommunikation i praksis:
Delprøvens vægt90%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Den studerende skal individuelt, og indenfor tre døgn, udarbejde en casebesvarelse. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
Formkrav:
- Formidlingsprodukt(-erne) skal have et tekstomfang på max. 1 side dvs. 2.275 anslag. Kun anslag tælles med, ikke illustrationer og lignende. Reglerne vedrørende margin og fontstørrelse gælder ikke for formidlingsprodukt(-erne).
- Formidlingsprodukt(-erne) indgår i bedømmelsesgrundlaget og tæller med i opgørelsen af sideantallet, men kan fremstå som et selvstændigt dokument.

Sidenummerering centreret nederst på siden anbefales.
OpgavetypeCasebesvarelse
Varighed72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeSommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved syge/omprøven stilles der en ny case.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Akademisk opgave:
Delprøvens vægt10%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 3 sider
OpgavetypeCasebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende, der er syge eller ikke deltager på workshopdagen, afleverer den akademiske opgave som de øvrige studerende.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Workshopdagen: 'Akademisk opgaveskrivning og mundtlig præsentation’ giver den studerende det første indblik i, hvordan man arbejder akademisk og analytisk, hvordan man skriver akademiske opgaver og præsenterer resultaterne mundtligt i akademiske sammenhænge.
 
Kurset bygger videre på 1. semesters begyndende akademiske tænkning og erfaring med udarbejdelsen af akademiske tekster med sigte på 2. semesters akademiske opgaveskrivning og mundtlige præsentation bl.a. i Tværfagligt 1. årsprojekt.
 
I kursets første del præsenteres den studerende bl.a. for relevante genrer, deres kendetegn og funktion i forskellige fællesskaber. De præsenteres med henblik på at øve den studerende i at kende forskel på disse og for at skærpe deres indsigt i vidensproduktion i det akademiske fællesskab. Kurset bygger på den forestilling, at de studerende under deres uddannelse hele tiden bliver bedre til deres rolle som perifere eller ’næsten-medlemmer’ i det akademiske fællesskab samt at de bliver tiltagende bedre til at deltage i akademisk vidensproduktion.
 
Den studerende får kendskab til analyseprocessens - og skriveprocessens typiske bestanddele. Toulmins argumentationsmodel præsenteres med henblik på en bedre forståelse af, hvordan den studerende underbygger sin argumentation i en akademisk sammenhæng. I tilknytning lærer den studerende, hvordan man forholder sig kritisk til/og bruger egne og andres kilder. Kursets emner kobles til litteratursøgning og andre praktiske discipliner, som er tilknyttet biblioteket og brugen af dette ift. den konkrete opgaveskrivning på HA(kom.). Derudover udledes referenceteknikker og- standarder fra teksternes/genrernes funktion i den akademiske samtale, som er forskningens basis for vidensproduktion.
 
Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med indlagte øvelser, hvor de studerende har mulighed for at arbejde selv med tekster, argumentationsmodeller mv. 
 
Kursets anden del er den mundtlige præsentation af den skriftlige opgave, som den studerende har fået skriftlig feedback på inden. Formålet er at forbedre den studerendes kompetencer i at transformere en skriftlig opgave til en mundtlig præsentation. Denne del af kurset foregår i mindre grupper og gennemføres i form af korte studenteroplæg med efterfølgende feedback fra gruppen og underviseren.

Læringsmål
Bedømmelsen af fagets akademiske opgave tager udgangspunkt i disse læringsmål, hvor den studerende skal:
  • udarbejde en akademisk opgave med en selvvalgt problemformulering med udgangspunkt i emnet, som præsenteres på workshopdagen.
  • analysere, argumentere og diskutere en selvvalgt problemstilling inden for emnet, der munder ud i en kort konklusion. 
  • forholde sig kritisk reflekterende til den anvendte metode, teori og empiri.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Semestrets overordnede tema er intern kommunikation i praksis. Undervisningen har fokus på de primære emner indenfor intern kommunikation, som de studerende vil møde i erhvervslivet. Det handler om kommunikationsstrategier, - planlægning og de forskellige interne kommunikationskanaler med særligt fokus på bl.a. intranet og linjekommunikation (herunder forandringskommunikation).
 
Der arbejdes med forskellige metoder til at planlægge, analysere og udvikle den interne kommunikation, bl.a. kommunikation på strategi- og planlægningsniveau. Semestrets arbejde foregår såvel individuelt som i grupper, da begge arbejdsformer kendetegner den moderne organisation. Overordnet set kommer vi rundt om de primære kernekompetencer inden for intern kommunikation, hvor de vigtigste er evnen til at kunne kommunikere selv, samarbejde samt forstå, planlægge og udvikle intern kommunikation i en organisation.
Undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværkstederne er primært praktisk orienteret og understøtter udviklingen af de studerendes egne kommunikationsfærdigheder. Det er derfor påkrævet af de studerende, at de yder en aktiv indsats i og uden for værkstedet. Der introduceres og diskuteres elementære teorier og værktøjer med udgangspunkt i organisationernes praksis. Underviseren påtager sig typisk en vejleder- og coachrolle, når de studerende arbejder med opgaveløsning. Der er dermed i meget lille omfang tale om fælles teorigennemgang fra underviserens side. Der er en udpræget dialogisk undervisningsform, og undervisningen foregår udelukkende i et særligt indrettet medieværksted, hvor de studerende også har mulighed for at arbejde selvstændigt udenfor undervisningstimerne.

Undervisning: 40
Forberedelse og selvstændigt arbejde: 66,25
Eksamen: 100
Total: 7,5 ECTS/206,25 SAT
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSLearn inden semesterets start.

Sidst opdateret den 03-07-2014