English   Danish

2014/2015  BA-BKOMO2001U  Strategisk kommunikation i praksis

English Title
Strategic Communication in Practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 12,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Placering Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Lena Mygdam Zwisler - MSC
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Bedømmelsen tager udgangspunkt i disse læringsmål, hvor den studerende skal:
  • Analysere, vurdere og videreudvikle det eksterne og strategiske grundlag for en organisations kommunikation med sigte på at foreslå ændringer i praksis med udgangspunkt i casens kommunikative problemstillinger.
  • Udarbejde to eller flere kommunikationsprodukter og koble dem med konteksten.
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved de udarbejdede kommunikationsprodukter.
  • Reflektere over muligheder og begrænsninger ved at kommunikere i relevante og specifikke kommunikationsmedier og - kanaler ift. caseorganisationen.
  • Argumentere og reflektere over ekstern og strategisk kommunikation i praksis med udgangspunkt i fagets værktøjer.
Prøve/delprøver
Ekstern og strategisk kommunikation i praksis:
Prøvens ECTS 12,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Prøven er intern og har form af, at den studerende individuelt og i løbet af ti døgn udarbejder en casebesvarelse inkl. konkrete tekstproduktioner på max. 15 normalsider. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne. Eksamen foregår efter 4. semester.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Formkrav:
- De to formidlingsprodukter skal tilsammen have et tekstomfang på min. 1 side dvs. 2.275 anslag. Kun anslag tælles med, ikke illustrationer og lignende.
- Reglerne vedrørende margin og fontstørrelse gælder ikke for formidlingsprodukterne.
- Formidlingsprodukterne indgår i bedømmelsesgrundlaget og tæller med i opgørelsen af sideantallet, men kan fremstå som selvstændige dokumenter.
- Evt. resumé af interviews skal indgå i bilagene.

Sidenummerering centreret nederst på siden anbefales.
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Ved syge-/omprøven udarbejdes en ny casebesvarelse.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

3.semester: Ekstern kommunikation i praksis

3. semesters overordnede tema er ekstern kommunikation i praksis. Undervisningen har overordnet fokus på kommunikations- og kampagneplanlægning. Desuden bliver de studerende introduceret for relevante journalistiske genrer, begreber og konkret nyhedsvurdering, hvilket primært kobles til pressemeddelelsen som genre og produkt.
 
Der arbejdes med forskellige metoder til at planlægge, analysere og udvikle den eksterne kommunikation. Semestrets arbejde foregår såvel individuelt som i grupper, da begge arbejdsformer kendetegner den moderne organisation. Overordnet set videreudvikles en række relevante kernekompetencer, hvor de vigtigste er evnen til at kunne kommunikere selv, samarbejde samt forstå, planlægge og udvikle ekstern kommunikation i en organisation.

4.semester: Strategisk kommunikation i praksis
 
Temaet for 4. semester er ”Strategisk kommunikation i praksis”. Semestret har fokus på strategisk kommunikation, som paraply for organisationens interne og eksterne kommunikationsaktiviteter. I den forbindelse bliver den studerende introduceret for relevante tekster, der giver den studerende viden om relevante begreber som Corporate Communication og integreret kommunikation. Desuden bliver den studerende introduceret for fx Issues Management, medarbejderkommunikation, Investor Relations samt brugen af digitale og sociale medier. 
 
Det er målet, at den studerende får en praktisk erfaring med problemstillinger, processer og værktøjer, der knytter sig til strategisk kommunikation i praksis. Derudover skal den studerende lære at reflektere over hvilke valg, der tages i strategiarbejde, og hvilke konsekvenser valgene har i praktisk kommunikationsarbejde.

Undervisningsformer
Undervisningen i Kommunikationsværksteder er primært praktisk orienteret og understøtter udviklingen af de studerendes egne kommunikationsfærdigheder. Det er derfor påkrævet af de studerende, at de yder en aktiv indsats i og uden for Værkstedet. Der introduceres og diskuteres elementære teorier og værktøjer med udgangspunkt i organisationernes praksis. Underviseren påtager sig typisk en vejleder- og coachrolle, når de studerende arbejder med opgaveløsning. Der er dermed i meget lille omfang tale om fælles teorigennemgang fra underviserens side. Der er en udpræget dialogisk undervisningsform, og undervisningen foregår udelukkende i et særligt indrettet medieværksted, hvor de studerende også har mulighed for at arbejde selvstændigt udenfor undervisningstimerne.

Eksamen udløser 12,5 ECTS / 343,75 SAT:
Undervisningsaktiviteter: 74
Forberedelse: 144,75
Eksamensaktivivteter: 125
Foreløbig litteratur

Offentliggøres på CBSLearn ved semesterets start.

Sidst opdateret den 03-07-2014