English   Danish

2014/2015  BA-BKOMO3001U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Anne Vestergaard - MSC
Primære fagområder
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til at:
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering inden for temarammen ’strategi, organisation og kommunikation’ med henblik på analyse af en organisation som den studerende selv har valgt
 • Beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i de samfundsdiagnostiske, kommunikationsteoretiske og erhvervsøkonomiske fagområder, som den studerende har været igennem på bachelorstudiet.
 • Redegøre for og begrunde de konkrete teorivalg, samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • Diskutere teoriernes forskelle og ligheder, samt vurdere mulighederne for og begrænsningerne i at integrere dem.
 • Udvælge og analysere samt vurdere pålideligheden af empiri samt begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling og den specificerede organisation.
 • Beskrive og diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt, herunder vurdere de implikationer det valgte udgangspunkt har for projektets analyser og resultater.
 • Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt klart og indholdsmæssigt veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Eksamen er et projekt, der udarbejdes individuelt eller i grupper på 2-5 personer. Projektet danner udgangspunkt for efterfølgende mdt. eksamen; individuelle projekter forsvares individuelt; gruppeprojekter danner udgangspunkt for en mundtlig gruppeeksamen. Der afsættes ialt 40 minutter pr. studerende, der afleverer individuelt, hvoraf 30 min. afsættes til eksamination og 10 min. afsættes til votering og feedback. To studerende eksamineres i 45 minutter, med 15 minutter efterflg. til feedback. Tre studerende eksamineres i en time, med 20 minutter efterflg. til feedback. Fire studerende eksamineres i 75 minutter, med 25 minutter efterflg. til feedback og fem studerende eksamineres i 90 minutter, med 30 minutter efterflg. til feedback.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
Én stud. skriver max 40 normalsider (ns)., 2 stud. skriver max 50 ns, 3-5 stud. skriver max 60 ns.
Projektet ledsages af en sammenfatning på 1-4 ns. Udarbejdes projektet på dansk, ledsages det af en sammenfatning (summary) på engelsk; skrives projektet på et fremmedsprog, ledsages det af en sammenfatningen på dansk. I bedøm. af projektet indgår den fremmedsproglige kvalitet af det engelske summary, når projektet skrives på dansk og den fremmedsproglige kvalitet af selve projektet, når det skrives på engelsk. Projektet skal ligeledes ledsages af en ledelsesrapport på 1-4 ns. Rapporten indgår i bedømmelsen.
Ved bedøm. af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen, idet det faglige indhold dog vægter mest. Der gives karakter på baggrund af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mdt. præstation.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøve: Hvis den studerende ikke består den ordinære prøve kan han/hun gå til en mundtlig omprøve med udgangspunkt i det allerede udarbejdede projekt samt et tillæg af 5 normalsider. Som grundlag herfor afgiver bedømmerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af den pågældende studerendes eksamenspræstation med tilhørende angivelse af kravene til det supplerende materiale.
Sygeprøve: Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i den ordinære mundtlige prøve, kan gå til en mundtlig sygeprøve. Studerende, der pga. sygdom er forhindrede i at deltage i projektudarbejdelsen, skal aflevere et nyt projekt og derefter til en mundtlig prøve med udgangspunkt i det afleverede projekt.

Den studerende er ikke automatisk tilmeldt s/o-prøven.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Projektskrivning.
Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Bachelorprojekt

Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger: 3 timer
Eksamensforberedelse: 409,50 timer
Total: 412,50 timer/15 ECTS
Sidst opdateret den 03-07-2014