English   Danish

2014/2015  BA-BKOMO3002U  Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb

English Title
Internship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
 • Lena Mygdam Zwisler - MSC
Primære fagområder
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
 • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Bedømmelsen tager udgangspunkt i disse læringsmål, hvor den studerende skal kunne:
 • analysere, diskutere og perspektivere de opgaver, der bliver udført under praktikperioden eller det felt, praktikken beskæftiger sig med.
 • anvende det kommunikationsstrategiske perspektiv ift. en konkret problemstilling/problemformulering for praktikvirksomheden eller -organisationen.
 • argumentere for den valgte faglitteratur.
 • koble teori og praksis i en problemstyret, analytisk projektrapport med udgangspunkt i et konkret problemfelt.
 • formidle analysernes resultater i en velstruktureret, korrekt og sprogligt adækvat rapport.
Prøve/delprøver
Praksis- og Erhvervsrelateret projektforløb:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Den studerende skal individuelt udarbejde en projektrapport med en konkret kommunikationsstrategisk problemstilling inden for organisation, marketing, strategi, ledelse eller lignende med udgangspunkt i det projektorienterede forløb (praktikperioden). Projektrapporten skal desuden indeholde en kort, faglig beskrivelse af de udførte arbejdsopgaver. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøve gælder flg. bestemmelser: Den studerende skal genskrive rapporten og indlevere på ny. Sygeprøve er lig den ordinære.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Praktikforløbet strækker sig over minimum 3 måneder på fuld tid (januar-marts), hvor den studerende øves i at anvende sin tilegnede viden fra HA(kom.)-studiet i praktikorganisationen samt reflektere over praksis. På baggrund af dette udarbejder den studerende en akademisk projektrapport. Udarbejdelsen af praktikrapporten faciliteres af klyngevejledning med en tildelt praktikvejleder.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Praksis- og erhvervsrelateret projektforløb.

Studenterarbejdstimer
Deltagelse i forelæsninger: 4 timer
Eksamensforberedelse: 408,50 timer
Total: 15 ECTS / 412,50 SAT.
Sidst opdateret den 03-07-2014