English   Danish

2014/2015  BA-BKOMU1009U  Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi

English Title
Managerial Economics theory and analysis – Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 03-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal være i stand til:
  • at forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, markedsligevægt.
  • at beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller som fx modeller for udbud og efterspørgsel og ufuldkommen konkurrence.
  • grafisk at illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser fx relateret til offentlig regulering.
  • algebraisk at løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
  • at vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel.
  • numerisk at anvende standard mikroøkonomisk værktøj som fx priselasticitet og skalaafkast
  • at anvende mikroøkonomisk indsigt til at forklare væsentlige aktuelle politikspørgsmål relateret til mikroøkonomi.
Forudsætninger for at deltage i kurset
De studerende skal kunne læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk.
Prøve/delprøver
Erhvervsøkonomisk teori og analyse – Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler, dog er flg. lommeregnere tilladt: Hewlett-Packard: HP10BII og Texas: Texas BAll Plus. Bedømmelsen foretages af én eksaminator.
Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i december/januar.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve: 20 minutters mundtlig eksamen uden forberedelse i hele pensum. Bedømmelsen foretages af to eksaminatorer.
Såfremt antallet af eksaminander til syge/omprøven overstiger 25 kan der blive tale om samme prøveform som til den ordinære eksamen dvs. 4 timer skrftlig eksamen.
Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i januar/februar og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den  mundtlige syge-/omprøve foregår  efter følgende retningslinier:

Den studerende trækker et spørgsmål som alene er udgangspunkt for eksaminationen på 20 minutter.

Efterfølgende  vil den studerende blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne relevante størrelser indenfor pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagets målsætning at give de studerende en indføring i a) den enkelte forbrugers og den enkelte virksomheds rationelle adfærd på et givent marked, b) forstå hvilke konsekvenser denne adfærd har for prisfastsættelse og mængdeallokering på markeds- og brancheniveau, og c) at forstå hvordan forbrugernes og virksomhedernes handlinger påvirker velfærden for alle i økonomien.

Kurset tager udgangspunkt i teorier for den enkelte rationelt agerende husholdnings og virksomheds adfærd under fuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes den enkelte husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, eller i skattesatser.

Undervisningsformer
Mikroøkonomi:

Total 7,5 ECTS / 206,25 SAT

Der anvendes forelæsninger, øvelser & Workshops samt MyEconLab og MyMathLab
Arbejdsbelastning
Undervisning 54 timer
MyEconlab & MyMathLab 62 timer
Forberedelse 51 50 timer
Eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics, Compiled by Leslie Christensen and J. Helmer Rasmussen  , Pearson International.(med access code)
 

Sidst opdateret den 03-07-2014