English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1276U  Organisation og ledelse

English Title
Organization and Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Thanning Vendelø - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29-08-2014
Læringsmål
De studerende skal ved eksamen demonstrere, at de er i stand til at:
  • Kritisk at anvende fagets teorier og modeller til analyse af empiriske problemstillinger, der tager deres udgangspunkt i eksempler/cases.
  • Forklare og sammenligne fagets forskellige teorier og modeller, samt diskutere deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.
Prøve/delprøver
Organisation og ledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
I bedømmelsen af den enkelte studerendes eksamenspræstation lægges der i overvejende grad vægt på den mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Gruppesynopsis der udarbejdes i grupper af max 4 studerende.
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum og finder sted i august.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er organisationer og ledelse af disse. I faget introduceres de studerende til en række af organisations- og ledelsesteoriens centrale modeller og problemstillinger med henblik på at skabe en sammenhængende forståelse for de mange processer, der gensidigt påvirker hinanden og styrer menneskelig adfærd i organisationer. For eksempel organisationers struktur, identitet, kultur, beslutninger, ledelse, og relevante omgivelser så som markeder.  I løbet af undervisningen trænes analyse af organisationer og deres ledelse med henblik på udvikling af strategier for handling i relation til specifikke problemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningsplanen er designet i 10 interaktive undervisningslektioner med udstrakt
studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at bidrage med indsamling af data og konkrete organisationer og deres ledelse, b) at lave gruppearbejde, og c) deltage i øvelser med varierende indhold.
Sidst opdateret den 29-08-2014