English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1279U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Birthe Larsen - Økonomisk Institut (ECON)
 • Bjarne Astrup Jensen - Institut for Finansiering (FI)
 • Dorte Kronborg - Institut for Finansiering (FI)
 • Lars Bech Christensen - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
 • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29-08-2014
Læringsmål
Det er målet, at den studerende kan :
 • afgrænse og identificere en erhvervsøkonomisk problemstilling, der kan løses ved brug af matematiske og erhvervsøkonomiske modeller og metoder
 • udvælge og begrunde relevant litteratur om den afgrænsede problemstiling
 • beskrive nøglemetoder indenfor det valgte område
 • anvende de nødvendige teknikker til belysning af problemstillingen
 • hvis der indgår empiri, gennemføre analyser og både skriftligt og mundtligt rapportere disses resultater præcist, velstruktureret og udtømmende
 • vurdere de valgte metoders egnethed til belysning af problemstillingen
 • vurdere de opnåede resultaters implikationer for det valgte problemområde
 • formulere sig klart og sikkert ved anvendelse af faglige begreber og metoder
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 3 studerende
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Bachelorprojektet har følgende sidenormeringer:
Individuelle projekter: 40 normalsider
2 studerende 60 normalsider
3 studerende 80 normalsider
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Bachelorprojektets resumé affattes på engelsk
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Prøven består af en skriftlig rapport og en efterfølgende individuel eksamen.  Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det skriftlige og mundtlige produkt samt stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Bachelorprojektet skal indledes med et resumé på engelsk, som ikke indgår i bedømmelsesgrundlaget.

 
Sygdom
Reglerne for sygdom ved aflevering af projektet er følgende:
Opstår der dokumenteret sygdom afleveres opgaven senest lige så mange dage efter den ordinære afleveringsfrist som sygdommens varighed.

Omprøve
Består man ikke projektet har man ret til en omprøve. Hvis man ikke består den ordinære eksamen, går man til individuel omeksamen med udgangspunkt i det omarbejdede projekt eller et nyt udarbejdet projekt. 
Vær dog opmærksom på, at vejleder ikke er forpligtet til at fortsætte vejledningsforløbet efter de ordinære eksaminer, med mindre andet aftales. Endvidere tildeles ikke yderligere vejledningstimer med mindre man søger studienævnet på baggrund af særlige omstændigheder.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
.
Undervisningsformer
Op til projektskrivningsperioden afholdes faglige vejledningstimer og forelæsninger/​workshops om metode og skriveproces.
Sidst opdateret den 29-08-2014