English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1280U  Statistiske Modeller

English Title
Statistical Models

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Feodor Nielsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 30-07-2014
Læringsmål
Den studerende skal vil kursets afslutning være i stand til at :
  • analysere statistiske modeller matematisk
  • opstille og formulere relevante statistiske modeller for konkrete datasæt
  • vurdere statistiske modellers validitet ved grafiske og numeriske metoder
  • analysere data ved hjælp af en relevant statistisk model og fortolke resultaterne heraf i et klart sprog, relevant for den faktiske, faglige problemstilling, med korrekt anvendelse af fagudtryk
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kendskab til matematik, statistik og sandsynlighedregning som opnået gennem de to første år af HA(mat)-studiet
Prøve/delprøver
Statistiske Modeller:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar, 10 dages hjemmeopgave
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indhold i faget begrænses til modeller med én responsvariabel, som antages at være enten kontinuert og normalfordelt eller diskret og binomialfordelt eller poissonfordelt, og til log-lineære modeller for kategoriske data. De forklarende variable kan være enten kontinuerte eller klassificerede eller en blanding af begge dele. Den lineære normale model, herunder  de klassiske modeller i multipel regression, variansanalyse og kovariansanalyse, gennemgås sammen med den nødvendige normalfordelingsteori. I tilfældet med diskret respons gennemgås de hertil svarende modeller sammen med teorien for generaliserede lineære modeller og asymptotiske likelihoodmetoder.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser
Arbejdsbelastning
Forberedelse 112 timer
Undervisning 66 timer
Eksamen 27 timer
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Annette J. Dobson & Adrian G. Barnett: "Introduction to Generalized Linear Models", (3. udgave) Chapman and Hall/CRC 2008
 Kapitlerne: 1 – 7 og 9, samt afsnit 8.1-8.3.

Supplerende noter (til visse afsnit) og eksempler.

Sidst opdateret den 30-07-2014