English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1282U  Industriøkonomi

English Title
Industrial Organisation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Thomas Rønde - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO)
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29-08-2014
Læringsmål
Formålet med faget er, at tilvejebringe en forståelse for virksomheders strategi og konkurrencen mellem virksomheder i markeder kendetegnede ved et begrænset antal af virksomheder (”imperfekt konkurrence”). Fagets læringsmål er således, at:
  • den studerende skal kunne forklare indholdet i grundlæggende industriøkonomiske begreber;
  • den studerende skal kunne beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for industriøkonomiske modeller;
  • den studerende skal kunne fremstille og tolke industriøkonomiske logikker grafisk og matematisk;
  • den studerende skal kunne opstille en passende industriøkonomisk model på baggrund af oplysninger om et marked og løse denne korrekt;
  • den studerende skal kunne identificere relevant information for en industriøkonomisk problemløsning i et case materiale samt udføre en struktureret analyse, der leder til begrundet løsning af problemstillingerne;
Prøve/delprøver
Industriøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni og August
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Egne bøger og kompendier
  • Egne noter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I gennemgangen af industriøkonomi startes der med overvejelser om virksomhedens rolle og betydningen af virksomheden som selvstændig beslutningsenhed. Dernæst vil der blive analyseret virksomhedsadfærd under forskellige markedsformer, idet der først ses på monopol, dernæst på oligopol og videre på monopolistisk konkurrence.
Tyngden i gennemgangen vil ligge på den strategiske adfærd, idet sigtet er videst muligt at bestemme adfærden alene fra den observerede markedsform.

Undervisningsformer
Forberedelse
123
Undervisning
53
Eksamen
29
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Belleflamme and Peitz (2009): Industrial Organization: Markets and Strategies, Princeton University Press

Sidst opdateret den 29-08-2014