English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1286U  Makroøkonomi 1

English Title
Intermediate Macroeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Birthe Larsen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 30-07-2014
Læringsmål
 • Beskrive og forklare centrale makroøkonomiske begreber, herunder forskellen på strøm- og beholdningsvariable, endogene og eksogene variable, nominelle og reale variable, kort og langt sigt,
 • Grundlæggende nationalregnskabsbegreber og –sammenhænge,
 • Pengebegrebet og sammenhængen mellem pengeudbud og prisudvikling på kort og langt sigt,
 • Bestemmelse af rente og valutakurs på kort og langt sigt; betydningen af frie kapitalbevægelser.
 • Forklare grundlæggende makroøkonomiske modeller af en lukket økonomi og en lille åben økonomi på kort og langt sigt og overgangen fra kortsigtet til langsigtet ligevægt,
 • Forklare ledighed på kort og langt sigt, begrebet ’naturlig ledighed’ og Phillipskurven,
 • Forklare Stabiliseringspolitiske strategier og betydningen for forventningsdannelsen for økonomiens reaktionsmåde,
 • Forklare Forbrugs- og investeringsfunktionernes mikroøkonomiske grundlag
 • Forklare Solow vækstmodellen, herunder bestemme steady-state vækstrater for centrale variable og ’Golden-rule’ ligevægt,
 • Anvende de nævnte modeller til at analysere effekten på økonomien af økonomisk-politiske tiltag og andre udefrakommende påvirkninger
 • At udvise økonomisk intuition og forholde sig kritisk/reflektivt til aktuelle makroøkonomiske problemstillinger.
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 1
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
1 opgave der skal godkendes
Prøve/delprøver
Makroøkonomi 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler der må medbringes Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Makroøkonomi I giver en grundig introduktion til teorier om bestemmelse af og samspillet mellem centrale makroøkonomiske variable (bruttonationalprodukt, beskæftigelse, inflation, rente, betalingsbalance, valutakurs mv). Kurset har fokus på både lukkede og åbne økonomier og interaktionen mellem åbne økonomier under alternative institutionelle rammer. Eksempelvis: Hvordan vil en ekspansiv pengepolitik i USA påvirke den økonomiske udvikling i USA, i EU og i Danmark på kort og på langt sigt? Og tilsvarende, hvilken form for politk kan en lille åben økonomi med fast valutakurs, som Danmark, føre.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Foreløbig litteratur

Blanchard, Olivier Jean: Macroeconomics, Seneste udgave.

Sidst opdateret den 30-07-2014