English   Danish

2014/2015  BA-BMATO1324U  Fagets videnskabsteori

English Title
Theory and philosophy of science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
  • Kathrine Elizabeth Lorena Johansson - MSC
  • Søren Brier - MSC
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 29-08-2014
Læringsmål
  • Redegøre for fagets teorier, analysestrategier og begreber, deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger. 
  • Kombinere og diskutere fagets teorier, analysestrategier og begreber og anvende dem på cases. 
  • Diskutere sammenhænge mellem fagenes teoretiske perspektiver. 
  • Være i stand til at skrive klare og velbegrundede problemformuleringer og metodologiafsnit i deres egne værker.
  • Udtrykke sig klart, tydeligt og kvalificeret på skrift.
Prøve/delprøver
Fagets videnskabsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 4 studerende
Det skriftlige produkt kan udarbejdes i grupper op til 4 studerende.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode April og August
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
For syge-/omprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har deltaget i udarbejdelsen af opgaven/har afleveret opgaven, men ikke består eller er syg ved den mundtlige eksamen, vil syge-/omprøven bestå af en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede opgave. Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af/har afleveret opgave pga. sygdom, skal indlevere en opgave forud for den mundtlige syge-/omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Den studerende fremlægger hovedpunkterne i essayet og retter evt. fejl man er blevet opmærksom på efter afleveringen eller  påpeger glemte aspekter. Derefter fuldføres en eller flere af de diskussioner essayet lægger op til. Læreren stiller opklarende spørgsmål ved fremlæggelsen om nødvendigt og stiller desuden spørgsmål fra andre dele af pensum - end det i essayet benyttede - med relevans for den valgte problemstilling,
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Fagets videnskabsteori er at bibringe de studerende refleksiv indsigt i det videnskabsteoretiske grundlag for anvendelsen af matematiske/kvantitative metoder så vel som kvalitative metoder og løsningsmodeller i moderne erhvervsøkonomi for derigennem at styrke deres analytiske kompetencer og bevidste metodologiske valg mht. anvendelse af teorier og metoder ved identifikation og løsning af problemer i virksomhederne.

Fagrelevant indføring i overordnede og centrale filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger og retninger med særlig vægt på matematik, statistik og logisk ræsonnement som videnskabstype i forhold til f.eks. fortolkningsvidenskab og kvalitative metoder i samfundsvidenskaberne og videnskabsteoretiske overvejelser og problemstillinger ved løsning af erhvervsøkonomiske problemer.

Dette omfatter identificering af problemområder, problemer og relevante metoder gennem en refleksiv forståelse af de mulige konsekvenser af metodologiske valg omkring kvalitative og kvantitative metoder og deres eventuelle kombination, herunder valg af matematisering af genstandsområder og valg af statistiske modeller.

Undervisningsformer
Forberedelse
120
Undervisning
34
Eksamen
71
Foreløbig litteratur

Brier, Søren (2012): Informationsvidenskabsteori, Samfundslitteratur, 2. udv. ud. kap. 1-8, pp. 284 . Eller dens efterfølger Tværvidenskabsteori på samme forlag.

Nygaard, Claus (2005): Samfundsvidenskabelige Analysemetoder, Samfundslitteratur. Kap. 1-7, pp. 164.

Hendricks og Stjernfelt (2006): Tal en tanke, Forlaget Samfundslitteratur. kap. 1-13, pp. 222 halve sider = 111.


Artikler.

Gabrielsen, Gorm: (2005): ”Statistik - og det der ligner” pp. 23-55 i Bechmann Jensen og Christensen (red.) Psykologiske og pædagogiske metoder: Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis, Roskilde Universitets Forlag. PP. 23. Uddeles

Torben Elgaard Jensen, “Aktør-Netværksteori – en sociologi om kendsgerninger, karakker og kammuslinger” (2003). Du kan hente dette paper på:
http:/​/​imv.au.dk/​~pba/​Homepagematerial/​systemudviklingsmateriale07/​Torben%20Elgaard%20Jensen.pdf

Sidst opdateret den 29-08-2014