English   Danish

2014/2015  BA-BPROO1004U  Organisationsteori

English Title
Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Karen Boll - Institut for Organisation (IOA)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Overordnet er fagets mål at styrke den studerendes evne til at formulere sig på en faglig kvalificeret måde om organisationer og om den organisationsteori, som vi kan bruge til at analysere organisationerne med.

Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
 • Udarbejde en problemformulering, der relaterer sig til en organisationsforandring eller organisationsudfordring i en case-virksomhed.
 • Redegøre for og sammenligne forskellige organisationsteorier fra pensum.
 • Anvende organisationsteori til at udarbejde en organisationsanalyse af en relevant problemstilling.
 • Diskutere muligheder og begrænsningerne i egen analyse og mulige alternative tilgange til analyse.
 • Formulere sig fagligt i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt; synopsis.

Synopsen er udarbejdet hjemme i grupper og efterfølgende følger et mundtligt individuelt forsvar. Grupperne består af 3-5 studerende, og det skriftlige produkt har form af en synopsis på max. 5 sider. På grundlag af den udarbejdede synopsis går de studerende til individuel mundtlig eksamen, der er tidsfastsat til 20 minutter pr. studerende. Bedømmelsen baserets på en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og den mundtlige præstation.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen foregår som en dialog over jeres synopsis.
Det betyder, at du kan lægge ud med et oplæg (ca. 5 minutter) fx om de centrale spørgsmål og teorivalg i synopsen. Herefter træder eksaminator ind i dialogen med såvel interne som eksterne vinkler på synopsen (ca. 10 minutter). En intern vinkel betyder, at synopsen diskuteres i lyset af de teorier eller analyser, den indeholder. En ekstern vinkel betyder, at alternative teorier og analyser fra pensum diskuteres. Herefter vil eksaminator bruge ca. 5 minutter på votering og give en kort feedback.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Organisationsteori præsenterer en række klassiske og nyere organisationsteorier. Disse giver en forståelse for, hvordan organisationer fungerer og hvilke problematikker omkring motivation, forandring, ledelse, kultur m.m., som organisationer konstant kæmper med. Med udgangspunkt i de præsenterede organisationsteorier vil vi i faget løbende arbejde med at analysere en række cases. Disse relaterer sig specifikt til organisationer. Arbejdet med disse cases illustrerer, hvordan organisationsteorier kan bringes i spil for at analysere organisatoriske udfordringer og dilemmaer.

Faget trækker på fire typer af tekster:

1)      En række kapitler fra grundbogen Hvordan organisationer fungerer: Indføring i organisation og ledelse, og to kapitler fra grundbogen Organisation og organisering. Intentionen med disse kapitler er, at de giver en basisintroduktion til organisationsteori.

2)      En række primær-tekster af f.eks. Chester I. Barnard, Frederick W. Taylor, Henry Mintzberg, Chris Argyris m.fl. Disse tekster introducerer specifikke grundforestillinger om organisationer og organisationsteori. Flere af disse primær-tekster er af ældre dato, og en del af fagets hensigt er at de studerende stifter bekendtskab med disse klassikere og forstår og diskuterer deres relevans for nutidig organisationsteori. 

3)      En række forskningsartikler fra internationale tidsskrifter, f.eks. fra Organization Studies, Academy of Management Learning & EducationogOrganization. Disse nyere artikler diskuterer og problematiserer organisationsteori og –analyse. Hensigten med at inddrage disse tekster er, at de kan igangsætte en mere kritisk refleksion over teorien.

4)      To forskellige cases om henholdsvis Zentropa og Alpha-gruppe. Begge disse cases bruges til at operationalisere den præsenterede teori.

Undervisningsformer
Undervisningen foregår dels på storhold, dels på mindre hold. Den består primært af dialogbaserede forelæsninger, studenteroplæg og gruppeøvelser.
Foreløbig litteratur
 • Alvesson, M. (2013). Do we have something to say? From re-search to roi-search and back again. Organization, 20(1), 79-90.
 • Argyris, C. (1977). Double loop learning in organizations. Harvard Business Review, 55(5), 115-125.
 • Barnard, C. I. (1968 [1938]). The functions of the executive. Cambridge: Harvard University Press. (s. 3-21).
 • Bassett-Jones, N., & Lloyd, G. C. (2005). Does Herzberg's motivation theory have staying power? Journal of management Development, 24(10), 929-943.
 • Cohen, M. D., March, J. G., & Olsen, J. P. (1972). A garbage can model of organizational choice. Administrative science quarterly, 17(1), 1-25.
 • Darmer, P., Strandgaard Pedersen, J., & Brorsen, J. P. (2007). Zentropa - I de gyldne palmers skær. In J. A. Madsen (Ed.), Organisationer i forandring. Cases fra private og offentlige virksomheder (s. 149-197). København: Handelshøjskolens Forlag.
 • Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2014). Organisation og organisering: Akademisk Forlag Business.(Kapitel 3 og 5).
 • Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices. Academy of Management Learning & Education, 4(1), 75-91.
 • Herzberg, F. (1968). One more time: How do you motivate employees? Harvard Business Review, 46(1), 53-62.
 • Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2008). Hvordan organisationer fungerer. Inføring i organisation og ledelse. København: Hans Reizels Forlag.(Kapitel 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 og 12).
 • Jordansen, B., & Mortensen, M. (2007). Alpha-Gruppen - iværksættere i med og modvind. In J. A. Madsen (Ed.), Organisationer i forandring. Cases fra private og offentlige virksomheder (s. 233-266). København: Handelshøjskolens Forlag.
 • McClelland, D. C. (1962). Business Drive and National Achievement. Harvard Business Review, 40(4), 99.
 • Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
 • Mintzberg, H. (1975). The manager's job: folklore and fact. Harvard Business Review, 53(4), 49-61.
 • Mintzberg, H. (2001 [1979]). The Five Basic Parts of the Organization. In J. M. Shafritz & J. S. Ott (Eds.), Classics of Organization Theory (s. 222-233). Orlando: Harcourt.
 • Nadler, D. A., & Tushman, M. L. (1990). Beyond the Charismatic Leader: Leadership and Organizational Change. California Management Review, 32(2), 77-97.
 • Riad, S. (2005). The Power of 'Organizational Culture' as a Discursive Formation in Merger Integration. Organization Studies, 26(10), 1529-1554.
 • Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. San Francisco: Jossey-Bass. (s. 1-37)
 • Simon, H. A. (1976). Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organization (3d ed.). New York: Free Press. (s. 1-19).
 • Sveningsson, S., & Larsson, M. (2006). Fantasies of Leadership: Identity Work. Leadership, 2(2), 203-224.
 • Taylor, F. W. (2011 [1911]). The principles of Scientific Management. I: Classics of Organization Theory. J. M. Shafritz and J. S. Ott. Orlando, Harcourt. (s. 65-76).

Rekvirering af litteraturen
Grundbogen af Jacobsen og Thorsvik(Hvordan organisationer fungerer. Inføring i organisation og ledelse)købes.

De resterende tekster er samlet i et kompendium, som ligeledes kan købes ved Academic Books.

Sidst opdateret den 12-01-2015