English   Danish

2014/2015  BA-BPROO1005U  Økonomistyring og projekter

English Title
Management Accounting and Projects

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Kenneth Brinch Jensen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
 • Redegøre for økonomistyrings grundlæggende formål.
 • Opstille kalkuler til investeringsanalyse
 • Anvende økonomistyringsværktøjer såsom budgetter og kontrakter på konkrete empiriske cases
 • Analysere projekters omkostninger, kvalitet og likviditet
 • Formulere sig fagligt i et klart og korrekt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring og projekter:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler der må medbringes Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internet
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Mundtlig prøve uden forberedelse
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende forståelse for økonomistyring samt dennes relation til projektstyring. Faget tager udgangspunkt i økonomisk teoris fokus på, hvordan finansielle og ikke-finansielle målinger kan støtte operationel, taktisk og strategisk beslutningstagen og styring i forskellige faser af projektet.

Fagets forløb er struktureret således, at der indledes med en præsentation af økonomistyringens grundlæggende formål. Efterfølgende behandles grundelementer i økonomistyringen, såsom investeringsanalyse, omkostningsallokering, budgettering og performancemåling. Herudover fokuseres der på risikostyring og forskellige projektkontraktformer.

Undervisningsformer
Dialogbaseret undervisning med udgangspunkt i grundbog og cases.
Foreløbig litteratur
 • Zimmerman, J.L (2014): ‘Accounting for Decision Making and Control’, 8th Edition, MCGraw-Hill Irwin.
 • Venkataraman, R.R. & Pinto, J.K (2008): ‘Cost and Value management in Projects’, John Wiley & Sons
 • Turner, J. R. (2003): ‘Contracting for Project Management’, Ashgate Publishing.
 • Ward, S. & Chapman, C. (2011): ‘How to manage project opportunity and risk’, 3rd Edition, Wiley
Sidst opdateret den 12-01-2015