English   Danish

2014/2015  BA-BPROO1020U  Mikroøkonomi

English Title
Micro Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Steffen Andersen - Økonomisk Institut (ECON)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
  • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, moral hazard samt risiko aversion.
  • Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller.
  • Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
  • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
  • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant.
  • Numerisk anvende standard-mikroøkonomiske værktøjer som fx priselasticitet og skalaafkast.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Ingen
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Hjælpemidler der må medbringes Med visse hjælpemidler, se nedenfor og eksamensplan/-opslag for mere information:
  • Tilladte lommeregnere
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i teorier om det enkelte agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser.
 
Følgende emner tages op: forbrugers valg, virksomhedens profit, forhandling og regulering, forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt samt strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder eller individer.

Undervisningsformer
Forelæsninger og øvelser samt anvendelse af MyEconLab/MyMathLab.
Arbejdsbelastning
Undervisning 60 timer
MyEconLab & MyMathLab 50 timer
Forberedelse (Herunderløsning af pensum)) 50 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 20 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics with Calculus, af Jeffrey M. Perloff

Sidst opdateret den 12-01-2015