English   Danish

2014/2015  BA-BPROO1021U  Beslutning, risiko og usikkerhed

English Title
Decision-making, Risk and Uncertainty

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Sofia Pemsel - Institut for Organisation (IOA)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Ved fagets afslutning skal den studerende kunne:
  • redegøre for beslutningselementer i forbindelse med både design og gennemførelse af projekter
  • analysere de vanskeligheder, udfordringer og risici, som en usikker og kompleks verden giver for projekters beslutningstagere
  • anvende forskellige beslutningsmodeller, herunder kognitive og adfærdsteoretiske modeller.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Bemærk at prøven i faget samtidig er en prøve i faget 'Metode, projektstyringsværktøjer og tværfagligt 1. årsprojekt', hvorfor at tilmelding til faget forudsætter, at man også er tilmeldt faget 'Metode, projektstyringsværktøjer og tværfagligt 1. årsprojekt'.
Prøve/delprøver
Beslutning, risiko og usikkerhed og metode, projektstyringsværktøjer og tværfagligt projekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Prøven har form som en mundtlig gruppeeksamen på baggrund af en skriftlig 1. årsprojektrapport.
Projektrapporten udarbejdes i grupper på 3-5 studerende.
I samme prøve afprøves også faget Metode, projektstyringsværktøjer og tværfagligt 1. årsprojekt, og dette fags læringsmål indgår dermed i bedømmelsen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 40 sider
Projektrapporten udarbejdes i grupper på 3-5.
En gruppe på 5 studerende skriver max. 40 sider
En gruppe på 4 studerende skriver max. 40 sider
En gruppe på 3 studerende skriver max. 30 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) To eksaminatorer og en ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige projektrapport.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde et projekt i en gruppe eller individuelt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne projektrapport. Hvis den studerende udarbejder projektrapporten individuelt, skal projektrapporten have et omfang på max 15 sider.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport, men ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige projektrapport eller udarbejdelse af en individuel projektrapport. Hvis den studerende udarbejder projektrapporten individuelt, skal projektrapporten have et omfang på max 15 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I faget er der fokus på alle de beslutninger, som skal træffes i forbindelse med både designet af projektet og dets gennemførelse. Fokus er tillige på de virkelige vilkår og betingelser, som disse beslutninger træffes under. Her er der særlig interesse for de usikre, komplekse og dynamiske vilkår, som gør det vanskeligt at træffe rationelle beslutninger. De studerende vil blive præsenteret for en række teorier for, hvordan sådanne beslutninger bliver truffet under disse vilkår, herunder hvordan usikkerhed omformes til risiko, som kan gøres til genstand for beregninger. Disse teorier vil blive anvendt på analysen af konkrete projektforløb.
Formålet er at give den studerende en forståelse af beslutningstagen, ikke som en rettighed, men som en opgave, samt at give den studerende en indsigt i, hvilken type opgave det drejer sig om, hvad der gør det til en udfordring at løse den, og hvilke strategier der kan anvendes for at løse den på en hensigtsmæssig måde.
Undervisningens form er dialog-forelæsninger. Der lægges stor vægt på den studerendes forberedelse, i form af både selvstændig læsning af den angivne videnskabelige litteratur og i fremstillingen af gruppepræsentationer af konkrete, case-baserede analyser, der illustrerer teoriernes anvendelse. Det vil blive tilstræbt, at de enkelte undervisningsgange vil blive fokuseret både på bestemte beslutningsteorier og på distinkte faser i projektforløbet, idet vilkårene og beslutningstagerne vil være forskellige i fx projektdesignfasen og i implementeringsfasen.

Undervisningsformer
Dialogforelæsninger, gruppediskussioner, studenterpræsentationer, caseanalyser
Foreløbig litteratur

Pensum vil være domineret af videnskabelige artikler, som dækker både teorier om begrænset rationalitet, kognitive processer og irrationelle og intuitive valg.
Grundbog: March, J.G. (2008). Fornuft og forandring. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Sidst opdateret den 12-01-2015