English   Danish

2014/2015  BA-BPROO2020U  Statistik

English Title
Statistics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Gorm Gabrielsen - Institut for Finansiering (FI)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Statistik og matematik/Statistics and mathematics
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
  • Redegøre for begreber til at håndtere variation og struktur herunder sammenhængsmål, med specielt fokus på projektledelse.
  • Identificere dataanalytiske problemer i konkrete eksempler.
  • Udføre konkrete relevante dataanalyser.
  • Argumentere for fagligt begrundende løsninger.
  • Vurdere forskellige muligheder for dataanalyser til forbedring af en virksomheds beslutningsgrundlag.
Prøve/delprøver
Statistik:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Det skriftlige produkt udarbejdes i grupper på 3-5 studerende. På baggrund af dette produkt er der individuel mundtlig eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret opgavebesvarelsen til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve eller ikke bestået denne, afvikles omprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige opgavebesvarelse.
Hvis den studerende ikke har udarbejdet opgavebesvarelsen på grund af sygdom, skal den studerende til mundtlig sygeprøve i hele fagets pensum. Denne eksamen er 20 min uden forberedelse ved eksaminator og bi-eksaminator.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen tager udgangspunkt i det opgivne pensum, hvor der arbejdes med at identificere dataanalytiske problemstillinger med henblik på understøttelse af beslutningstagning. Der inddrages konkrete cases.  Faget vægtlægger fortolkning af de udførte beregninger og der forventes en aktiv deltagelse fra de studerende.

Specificeret undervisningsplan lægges på Learn.
 

Undervisningsformer
Undervisningen er organiseret i 3-timers moduler, og undervisningen vil være en blanding af oversigtsforelæsninger og konkret opgaveløsning. Formen er her dialogbaseret, og de studerende deltager i opgaveregning, dels på tavle og dels på egen lap top. De studerende opfordres til at medbringe egne lap tops til den praksisbaserede del af undervisningen.

Som beregningsprogram benyttes SAS JMP, som CBS stiller gratis til rådighed for de studerende (Se Learn for vejledning).
Foreløbig litteratur

Agresti and Franklin: Statistics, The art and science of learning from data, Third Edition. Pearson New International Edition
 
Gorm Gabrielsen og Jens E. Overø: Kom i gang med JMP. Statistik og analyse for økonomistuderende. Kan downloades gratis fra SAS-hjemmeside – via e-campus.
 

Sidst opdateret den 12-01-2015