English   Danish

2014/2015  BA-BPROO2090U  Videnskabsteori og metode

English Title
Theory of Science and Methodology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Kirstine Zinck Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
  • Redegøre for og sammenligne forskellige videnskabsteoretiske perspektiver.
  • Redegøre for og diskutere forskellige samfundsvidenskabelige dataindsamlingsmetoder, herunder interviews og surveys.
  • Diskutere sammenhæng mellem videnskabsteori og metodevalg.
  • Redegøre for og diskutere akademiske kvalitetskriterier, herunder begreberne validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori og metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt

Undervisningsformer
Er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt
Foreløbig litteratur

Er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt

Sidst opdateret den 12-01-2015