English   Danish

2014/2015  BA-BPROO3010U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Jens Frøslev Christensen - Institut for Innovation og Organisationsøkonomi (INO)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​student-hub/​aabningstider-og-kontaktinformation
Primære fagområder
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 12-01-2015
Læringsmål
Efter endt undervisning skal den studerende være i stand til at:
 • Udforme og afgrænse en konkret problemformulering om projektledelse med udgangspunkt i en selvvalgt case-organisation.
 • Beskrive, analysere og diskutere den udformede problemstilling med afsæt i mindst to af de fagområder, som den studerende har været igennem på bachelorstudiet.
 • Redegøre for og begrunde de konkrete teorivalg samt anvende dem i konkrete, empiriske analyser.
 • Diskutere teoriernes forskelle og ligheder samt vurdere mulighederne for og begrænsningerne i at integrere dem.
 • Udvælge og analysere samt vurdere kvaliteten af et empirisk materiale, herunder begrunde relevansen heraf i forhold til projektets problemstilling.
 • Beskrive og diskutere projektets videnskabsteoretiske og metodiske udgangspunkt, herunder vurdere de implikationer det valgte udgangspunkt har for projektets analyser og resultater.
 • Strukturere fremstillingen i en sprogligt korrekt, klar og indholdsmæssigt veldisponeret form.
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Gruppeprojekt med individuel mundtlig eksamen. Projektet skrives i grupper på 2-5 studerende, men man kan også vælge at skrive individuelt.
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumé skal være på engelsk og være på maks 1 side.
Resuméet indgår i den samlede bedømmelse af opgaven.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ikke relevant, da det ikke er et kursus
 

Undervisningsformer
Ikke relevant, da det ikke er et kursus
Foreløbig litteratur

Ikke relevant, da det ikke er et kursus

Sidst opdateret den 12-01-2015