English   Danish

2014/2015  BA-BPROV1000U  Internship (7,5 ects)

English Title
Internship (7,5 ects)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 08-07-2014
Læringsmål
 • Opnå viden om og identificere hvordan studiets teorier, begreber og metoder i relation til projektledelse kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og forbedre projektledelse.
 • Med udgangspunkt i den konkrete praksissammenhæng kunne identificere og formulere en selvvalgt problemstilling i relation til projektledelse.
 • Belyse problemstillingen ved hjælp af empiri indhentet gennem forløbet.
 • Analysere og behandle problemstillingen, herunder vælge mellem forskellige teoretiske forståelsesrammer og analysetilgange i arbejdet med den konkrete praktiske problemstilling.
 • Gennemføre en selvstændig og kritisk diskussion af de teoretiske tilgange og metoder, der er anvendt i bearbejdelsen af den konkrete praktiske problemstilling i projektrapporten.
 • Demonstrere kendskab til sammenhænge mellem de anvendte teorier og metoder, samt reflektere over muligheder og begrænsninger ved disse i forhold til den konkrete praktiske problemstilling.
 • At kunne finde, vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af den konkrete praktiske problemstilling og argumentere for valg af den anvendte litteratur i forhold hertil.
 • Drage klare og sammenhængende konklusion(er) på grundlag af den gennemførte analyse og behandling af den konkrete praktiske problemstilling.
 • Perspektivere konklusionen i forhold til dens projektledelsesmæssige og/eller samfundsmæssige implikationer.
Prøve/delprøver
Internship (7,5 ects):
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Rapporten skal omfatte en kort procesredegørelse for opholdet samt en analyse og refleksion over en eller flere ledelsesmæssig problemstilling(er). Problemstillingen kobler en eller flere empiriske udfordringer med emner fra studiet. Analysen skal inddrage relevante teorier/modeller/perspektiver fra studiet. Procesredegørelsen kan fx baseres på en dagbog.
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Det valgte internship skal være relevant i forhold til kompetenceprofilen for HA (pro). Dette afgøres ved en vurdering af den valgte virksomhed og arbejdsopgaverne. Internships skal godkendes inden start af studielederen eller en udnævnt internship koordinator.

Internshippet forventes at begynde i august måned og afviklet i løbet af efteråret, med mindre andet aftales med internship koordinatoren eller studieledelsen.

Alle internships tilknyttes en internship-vejleder efter nærmere bestemmelser.
Undervisningsformer
I forbindelse med internships afvikles en eller flere obligatoriske workshops før start og undervejs i forløbet.
Arbejdsbelastning
Arbejde i virksomheden (minimum 6 uger) 155 timer
Udarbejdelse af rapport 50 timer
Yderligere oplysninger
Intership trækker principelt på de fag og fagområder som har været repræsenteret tidligere på studiet.
Sidst opdateret den 08-07-2014