English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1050U  Psykologiske test og personlighedspsykologi

English Title
Psychological Tests and Personality

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Henriette Kirkeby - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Erhvervspsykologi/Business psychology
Sidst opdateret den 09-07-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:
  • Identificere og sammenligne forskellige teorier for personlighed
  • Diskutere og kritisk reflektere over personlighedens målbarhed
  • Identificere og beskrive psykologiske test med hensyn til formål og konstruktion, validitet og reliabilitet samt scoring og tolkning af resultater.
  • Gøre rede for generelle teoretiske og metodologiske principper og overvejelser ved måling af mentale egenskaber og tilstande.
  • Diskutere relevante problemstillinger i forbindelse med anvendelsen af test i organisationer, for eksempel i forhold til rekruttering og udvikling af medarbejdere i internationale miljøer, og/eller sammensætning af grupper med bestemte formål som kreativitet, innovation, ledelse og strategi
Prøve/delprøver
Psykologiske test og personlighedspsykologi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
En ny eksamensopgave stilles til syge- og omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Individuel skriftlig hjemmeopgave med udgangspunkt i stillet eksamensopgave. Opgaven skal være bredt funderet i fagets pensum.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende en grundlæggende forståelse personlighed og psykometri, og hvordan psykologiske test anvendes i organisationer til måling af personlighed og kognitive færdigheder. Herunder er formålet at give de studerende indblik i forskellige typer af test, som anvendes i forbindelse med rekruttering, organisering, team building, konflikthåndtering og udvikling af medarbejdere i organisationer.

En væsentlig skelnen inden for psykologisk testning er mellem personlighedstest og kognitive test. De studerende vil i forbindelse med fokus på personlighedstest få viden og indblik i personlighedsbegrebet, og hvordan dette gøres til genstand for måling i private og offentlige organisationer gennem psykologiske test. Undervisningen vil således give en grundlæggende introduktion til forskellige forståelser af personlighed og problematikker i forbindelse med måling af personlighed ved hjælp af test. De studerende vil også få en grundlæggende indføring i kognitive test, der i stadig stigende grad bliver anvendt i organisationer til at vurdere kognitive evner, hvilket for eksempel bliver brugt i forbindelse med rekruttering. De studerende vil gennem undervisningen i kognitive test få viden og indblik i, hvilken betydning kognitive evner har for arbejdslivet og hvordan de måles.

Faget har desuden til formål at gøre de studerende i stand til kritisk at reflektere over psykologiske test og deres anvendelsesmuligheder og begrænsninger samt herunder at vurdere opbygningen og kvaliteten af forskellige typer af test, som bliver anvendt i organisationer.

Undervisningsformer
Den primære undervisningsform er storholdsforelæsninger. Derudover deles holdet til øvelser, og der inviteres en eller flere foredragsholdere fra erhvervslivet. Endelig indgår de studerendes arbejde med test i det individuelle arbejde og i gruppearbejde som en vigtig læringsform
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 32 timer
Øvelser 4 timer
Forberedelse til forelæsning 96 timer
Forberedelse til øvelser 24 timer
Udførelse af test samt gennemgang af testresultat 13 timer
Udarbejdelse af skriftligt projekt til eksamen 37 timer
Foreløbig litteratur

Efterår 2014 
 
Bogkøb:
 
Jackson, C. (2002): Psykologisk Testning. Psykologisk forlag. [177 sider]

Køppe, S. & Dammeyer, J. (Red.) (2014): Personlighedspsykologi – en grundbog om personlighed og subjektivitet. København: Hans Reitzel [178 sider]
Sider i alt: 355

Elektronisk tilgængeligt:
 
Carless, S. A. (2009). Psychological Testing for Selection Purposes: A Guide to Evidence-based Practice for Human Resource Professionals. The International Journal of Human Resource Management, 20 (12), 2517-2532. 17 s.

Dansk Psykolog Forening (1998). ETIK. Retningslinier for brug af tests i erhvervslivet. København, Dansk Psykolog Forening: 11 s. [søges på nettet]

Gottfredson, L. S. (1998). The general intelligence factor. Scientific American Presents, 9 (4), 24-29. 8 s. [http:/​/​www.udel.edu/​educ/​gottfredson/​reprints/​#Publications]

Gottfredson, L. S. (2003). The challenge and promise of cognitive career assessment. Journal of Career Assessment, 11 (2), 115-135. 26 s. [http:/​/​www.udel.edu/​educ/​gottfredson/​reprints/​#Publications]

Gottfredson, L. S. (2008). Of What Value Is Intelligence? I: Prifitera, A., Saklofske, D. & Weiss, L. G. (Eds.), WISC-IV applications for clinical assessment and intervention (2nd ed.). Amsterdam: Elsevier: 545-563. 22 s. [http:/​/​www.udel.edu/​educ/​gottfredson/​reprints/​#Publications]

Hansen, C. R., Ivanouw, I., Karpatschof, B. & Mortensen, E. L. (2004). Introduktion til psykometriske begreber – vejledning vedrørende krav til konstruktion af erhvervstest, Dansk Psykolog Forening: 1-18.  20 s.
 
Hunter, J. E. (1986). Cognitive Ability, Cognitive Aptitudes, Job Knowledge, and Job Performance. Journal of Vocational Behavior, 29, 340-362. 23 s. [CBS lib]

König, C. J., Klehe, U-C., Berchtold, M., Kleinmann, M. (2010). Reasons for Being Selective When Choosing Personnel Selection Procedures. International Journal of Selection and Assessment, 18 (1), 17-27. 19 s. [CBS lib]
 
Lubinski, D. (2004). Introduction to the Special Section on Cognitive Abilities: 100 Years After Spearman’s (1904) ”’General Intelligence, ’ Objectively Determined and Measured”. Journal of Personality and Social Psychology, 86 (1), 96-111. 31 s. [findes i bibliotekets e-baser]

Morgeson, F. P., Campion, M. A., Dipboye, R. L., Hollenbeck, J. R., Murphy, K. & Schmitt, N. (2007). Reconsidering the use of personality tests in personnel selection contexts. Personnel Psychology, 60 (3), 683-729. 40 s. [findes i bibliotekets e-baser]

Roberge, M.-É. & Dick, R. v. (2010). Recognizing the Benefits of Diversity: When and How Does Diversity Increase Group Performance? Human Resource Management Review, 20 (4), 295-308. 26 s. [findes i bibliotekets e-baser]

Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The Power of Personality: The Comparative Validity of Personality Traits, Socioeconomic Status, and Cognitive Ability for Predicting Important Life Outcomes. Perspectives on Psychological Science, 2 (4), 313-345. 55 s.
 
Schmidt, F. L. & Hunter, J. E. (1998). The Validity and Utility of Selection Methods in Personnel Psychology: Practical and Theoretical Implications of 85 Years of Research Findings. Psychological Bulletin, 124 (2), 262-274. 28 s.  [findes i bibliotekets e-baser]

Stead, G. B. (2004). Culture and career psychology: A social constructionist perspective. Journal of Vocational Behavior, 64(3), 389-406. 17 s. [doi:10.1016/​j.jvb.2003.12.006]
Sider i alt: 343
Subtotal: 698 sider
 
Kompendium:
Haslam, N. (2007). Introduction to Personality and Intelligence, Sage, kap. 8: The Assessment of Personality. 25 s.

Haslam, N. (2007). Introduction to Personality and Intelligence, Sage, kap. 11: Intelligence and Cognitive Abilities. 30 s.

Sider i alt: 55
TOTAL: 753 sider
 
 
Supplerende litteratur:
Høgh-Olesen, H. & Dalsgaard, T. (2014). Mærkelige menneske – moderne personlighedspsykologi. Plurafutura Publishing

Karpatschof, B. (2006). Udforskning i psykologien – de kvantitative metoder. Akademisk Forlag, København
 
 

Sidst opdateret den 09-07-2014