English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1053U  Udvalgte analysetyper

English Title
The process of analysis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 07-07-2014
Læringsmål
Formålet med de tre skriftlige hjemmeopgaver er at udprøve viden om og basale færdigheder i det, at analysere en virksomhed, indenfor hver af de tre analysetyper som gennemgås i undervisningen og som er formidlet i pensum.
Prøve/delprøver
Faget har tre selvstændige prøver:
Metodiske principper og udvalgte analysetyper: Organisationsanalyse:
Prøvens ECTS2,5
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForårstermin, Den ordinære eksamen finder sted i marts/april og syge-/omprøven i maj/juni.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udprøvningen består af tre individuelle skriftlige hjemmeopgaver; en i hver analysetype (organisationsanalyse, markedsanalyse og økonomiske/finansielle analyser). De tre opgaver tager udgangspunkt i en fælles case, men hvor der knyttes et selvstændigt sæt spørgsmål til hver analysetype. Hver opgave skal være på max. 5 normalsider.

Metodiske principper og udvalgte analysetyper: Økonomiske og finansielle analyser:
Prøvens ECTS2,5
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForårstermin, Den ordinære eksamen finder sted i marts/april og syge-/omprøven i maj/juni.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Udprøvningen består af tre individuelle skriftlige hjemmeopgaver; en i hver analysetype (organisationsanalyse, markedsanalyse og økonomiske/finansielle analyser). De tre opgaver tager udgangspunkt i en fælles case, men hvor der knyttes et selvstændigt sæt spørgsmål til hver analysetype. Hver opgave skal være på max. 5 normalsider.

Metodiske principper og udvalgte analysetyper: Markedsanalyse:
Prøvens ECTS2,5
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel
Omfang af skriftligt produktMax. 5 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeForårstermin, Den ordinære eksamen finder sted i marts/april og syge-/omprøven i maj/juni.
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet
Udprøvningen består af tre individuelle skriftlige hjemmeopgaver; en i hver analysetype (organisationsanalyse, markedsanalyse og økonomiske/finansielle analyser). De tre opgaver tager udgangspunkt i en fælles case, men hvor der knyttes et selvstændigt sæt spørgsmål til hver analysetype. Hver opgave skal være på max. 5 normalsider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Der er samlet udprøvning i Metodiske principper og Udvalgte analysetyper. Udvalgte analysetyper inddrager:

 • Organisationsanalyse: Faget introducerer den studerende til forskellige organisationsteorier, som hver især synliggør forskellige aspekter ved analyseobjektet ’organisation’ og som aktualiserer forskellige analysestrategier og metoder. Målet med faget er, at den studerende bliver i stand til at gøre rede for, operationalisere og tage kritisk stilling til, hvordan man kan analysere en organisation. Det betyder, at den studerende skal kunne vurdere styrker og svagheder ved valget af en organisationsteori forstået som de analytiske, metodemæssige og politiske implikationer teorien har for den praktiske gennemførelse af en organisationsanalyse – og med udgangspunkt heri selv kunne gennemføre en organisationsanalyse. Forudsætningen er at organisationsanalyser ikke er ’neutrale’ eller ’naturlige’ afspejlinger af virkeligheden, men derimod en særlig måde at interagere med og også (sam)skabe denne virkelighed, som har både praktiske og politiske konsekvenser.
   
 • Økonomiske og finansielle analyser: Målet med kurset er at sætte de studerende i stand til at forstå formålet med økonomiske og finansielle analyser samt at kunne gennemføre simplere analyser og tolke de resultater, der opnås. Hovedelementerne vil være:
  • Den generelle virksomhedsanalyses udformning og betydning.
  • Regnskabsanalysernes udformning og betydning. Anvendelse af økonomiske nøgletal og deres fortolkning.
  • Likviditetsanalyser. Hvordan udarbejdes de og hvorledes anvendes de i konkrete situationer.
  • Finansierings- investerings- og rentabilitetsanalyser. Hvad kan det bruges til, hvordan opstilles de og hvordan tolker vi resultaterne
 • Markedsanalyse: Formålet med faget er at give den studerende en indføring i markedsanalyseprocessen. I det moderne samfund er en grundlæggende forståelse for indsamling, analyse og tolkning af markedsdata af afgørende betydning. Produktanalyser, opinionsundersøgelser, kvalitetsmålinger, tilfredshedsanalyser fokusgrupper og lignende præger dagliglivet, såvel i offentlige rum (medier mm.) som i private, afgrænsede rum (virksomhederne). En mislykket produktlancering, et dårligt personalemiljø, kundefrafald, vigende markedsandel – der kan nævnes mange eksempler på at sådanne utilsigtede hændelser kunne være undgået såfremt der havde foreligget forebyggende og valide undersøgelsesresultater. Velegnede markedsanalysedata vil i mange situationer udgøre en nødvendig (men ikke tilstrækkelig) forudsætning for at træffe de rigtige beslutninger i forhold til at realisere det ønskede mål.
   
Undervisningsformer
Forelæsninger, workshops og øvelser

4. semester er samlet 825 studenterarbejdstimer (SAT), som fordeles på flg. måde:

Samlet udprøvning metodiske principper og udvalgte analysetyper:
205 SAT, som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i forløbene Metodiske principper og Udvalgte analysetyper (inkl. Analyse som Konstruktion), samt udarbejdelse af tre individuelle hjemmeopgaver i hver af de tre analysetyper baseret på en fælles case.

Integreret projekt:
620 SAT som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i semestrets fag og udarbejdelse af det integrerede projekt.
Foreløbig litteratur

Endnu ikke fastlagt

Sidst opdateret den 07-07-2014