English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1055U  Integreret projekt i metoder og analytiske tilgange

English Title
Integrated Project in Methods and Analytical Approaches

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Marianne Stang Våland - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
  • Metodelære/Methodology
Sidst opdateret den 23-05-2016
Læringsmål
Det integrerede gruppeprojekt tager udgangspunkt i semestrets gennemgående tema om analyser og deres gennemførelse via metodiske principper. Projektet har følgende læringsmål:
Ved prøven skal den studerende gennemføre en konkret virksomhedsanalyse af en selvvalgt empirisk problemstilling. Analysen skal enten være en organisationsanalyse, en økonomisk/finansiel analyse eller en markedsanalyse. Her under skal den studerende kunne:
  • Identificere og beskrive en virksomhedsmæssig problemstilling inden for analyseområdet.
  • Begrunde valget af og operationalisere en specifik analysetype i relation til den empiriske problemstilling.
  • Anvende metoder (kvaitative, kvantitative eler begge) til dataindsamling og relevante teorier i arbejdet med at analysere data.
  • Diskutere og vurdere analysens resultat i relation til problemstillingen.
  • Reflektere over den gennemførte analyses metodemæssige og teoretiske styrker og svagheder.
Prøve/delprøver
Integreret projekt i metoder og analytiske tilgange:
Prøvens ECTS 22,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig eksamen.
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Prøven har form af et projekt, der udarbejdes i grupper á max. 5 studerende i løbet af semesteret og skal have et omfang på 15 normalsider plus 5 normalsider pr. studerende dog max. 30 sider plus evt. bilag. På baggrund af projektet afholdes der en individuel 20 minutters mundtlig eksamen, hvor hver studerende vurderes ud fra en helhedsbedømmelse af det skriftlige projekt og den individuelle mundtlige præstation.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven finder sted i august. Syge-/omprøven afholdes som mundtlig eksamination på grundlag af et omarbejdet projekt (ved omprøve). Omarbejdelsen bør tage udgangspunkt i den kritik, projektet har været genstand for ved den ordinære eksamen. Hvis den studerende er syg under hele projektforløbet, har vedkommende ret til at indlevere et projekt til syge-/omprøven. Hvis den studerende er syg på dagen for den mundtlige eksamen, afholdes syge-/omprøven efter samme bestemmelser som den ordinære eksamen og i det oprindelige projekt. Den ordinære prøve afholdes på vanlig vis for de øvrige studerende i gruppen.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Før projektarbejdets start skal de studerende skriftligt udarbejde og redegøre for en problemstilling og en problemformulering der primært udspringer af vigtige temaer inddraget i undervisningen på 4. semester, sekundært med mulighed for at inddrage relevant teori fra tidligere semestre. Denne redegørelse skal være godkendt af semesterets fagansvarlige ved projektarbejdets opstart. Der er mulighed for 3 timers vejledning pr. studerende ifm. udarbejdelsen af projektet.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det integrerede gruppeprojekt involverer gennemførelsen af en konkret virksomhedsanalyse af en selvvalgt empirisk problemstilling. I dette arbejde trækker den studerende på undervisningen og pensum i fagene udvalgte analysetyper og metodiske principper. Det er ikke muligt at benytte den samme case til det integrerede projekt som den der anvendes i forbindelse med de obligatoriske hjemmeopgaver. Kursusforløbene er placeret på uddannelsens 4. semester og omfatter følgende forløb:
 

Metodiske principper (kvalitative og kvantitative metoder) og Udvalgte analysetyper (Økonomiske/finansielle analyser, Organisationsanalyse, og Markedsanalyse), samt Analyse som konstruktion, som er en integreret del af undervisningen i de tre analysetyper.

Undervisningsformer
4. semester er samlet 825 studenterarbejdstimer (SAT), som fordeles på flg. måde:

Samlet udprøvning metodiske principper og udvalgte analysetyper:
205 SAT, som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i forløbene Metodiske principper (kvalitative og kvantitative metoder) og Udvalgte analysetyper (Økonomiske/​finansielle analyser, Organisationsanalyse, og Markedsanalyse), samt udarbejdelse af tre individuelle hjemmeopgaver i hver af de tre analysetyper baseret på en fælles case.

Integreret projekt:
620 SAT som bruges på deltagelse og forberedelse til undervisning i semestrets fag og udarbejdelse af det integrerede projekt.
Sidst opdateret den 23-05-2016