English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1175U  Omverdensudvikling

English Title
Organizations and their Environments

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Thanning Vendelø - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 07-07-2014
Læringsmål
De studerende skal ved eksamen demonstrere, at de er i stand til at:
  • Anvende fagets teorier og modeller til analyse af empiriske problemstillinger, der tager deres udgangspunkt i eksempler/cases.
  • Forklare og sammenligne fagets forskellige teorier og modeller, samt diskutere deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.
Prøve/delprøver
Omverdensudvikling:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
20 min individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i gruppesynopsis.

I bedømmelsen af den enkelte studerendes eksamenspræstation lægges der i overvejende grad vægt på den mundtlige præstation
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum og finder sted i august.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets fokus er organisationens relationer til og interaktioner med dens omverden, samt hvordan organisationen kan udvikle strategier til håndtering af dens omverden. I faget introduceres; a) et sæt af teoretiske perspektiver på organisationens omverden, f.eks. interessent-perspektivet og det institutionelle perspektiv, og b) et sæt af problemstillinger vedrørende organisationens relationer til omverdenen, f.eks. virksomhedens sociale ansvar og virksomhedens omdømme. I løbet af undervisningen trænes analyse af organisationens omverden med henblik på udvikling af strategier for handling i relation til specifikke problemstillinger.

Undervisningsformer
Undervisningsplanen er designet i 10 interaktive undervisningslektioner med udstrakt
studerendeinddragelse, hvorfor de studerende blandt andet forventes; a) at bidrage med indsamling af data og konkrete organisationer og deres omverdensrelationer, b) at lave gruppearbejde, og c) deltage i øvelser med varierende indhold.

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 275 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 36 timer
Læsning af ca. 600 siders litteratur 114 timer
Forberedelse af cases og opgaver til undervisningen 45 timer
Udarbejdelse af gruppesynopsis 50 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur
Se lektionsplan på CBS LEARN.
Sidst opdateret den 07-07-2014