English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1308U  Videnskabsteori

English Title
Theory of Science

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Liv Egholm - Department of Business and Politics (DBP)
Primære fagområder
  • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
Sidst opdateret den 14-08-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende kunne:
  • Identificere og analysere sammenhænge mellem undersøgelsesdesign, teori og videnskabsteoretisk grundlag inden for psykologiske og erhvervsøkonomiske tekster
  • Analysere og argumentere for videnskabelighed ved hjælp af videnskabsteoretiske (eller meta-teoretiske) retninger.
  • Anvende videnskabsteori til at forholde sig kritisk og refleksivt til udformningen af undersøgelsesdesign, teori og analyse indenfor samfundsteori
Prøve/delprøver
Videnskabsteori:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 72 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forårstermin
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven er en individuel skriftlig hjemmeopgave på max. 10 sider i pensum på baggrund af et stillet spørgsmål. Der er ikke automatisk tilmelding til syge-/omprøven der afholdes i august.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På 6. semester afholdes et kursus i videnskabsteori som forberedelse på udarbejdelsen af det afsluttende bachelorprojekt. Faget videnskabsteori omhandler videnskabsteoretiske perspektiver i psykologiske og erhvervsøkonomiske tekster. Det fokuserer på videnskab som disciplin og diskuterer forskellige syn på ontologi og epistemologi. Herefter gennemgås udvalgte videnskabsteoretiske positioner med henblik på at belyse, hvilke implikationer de har for forståelsen af psykologiske og økonomiske begreber og tilgangsvinkler.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 275 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 32 timer
Workshop 12 timer
Forberedelse (herunder læsning af pensum) 136 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 95 timer
Foreløbig litteratur
Egholm L (2014) Videnskabsteori. Perspektiver på organisationer og samfund. Hans Reitzel.
Kompendium med div. primær kilder.
Sidst opdateret den 14-08-2014