English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1311U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 20 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 07-07-2014
Læringsmål
 • Identificere og afgrænse en empirisk baseret problemstilling under HA-psyk’s fagområde, der kan behandles inden for BA-projektets rammer
 • Forklare undersøgelsesmetoden, herunder sammenhængen mellem problemformulering, metode, teori, data, analyse og konklusion
 • Gennemføre en empirisk undersøgelse af problemstillingen med inddragelse af relevant teori
 • Kritisk vurdere de valgte teorier og forklaringsmodeller, herunder deres videnskabsteoretiske baggrund og konsekvenser
 • Gøre rede for analysens konklusion og dens grundlag i projektet samt dens relevans for det faglige område, projektet befinder sig i
 • Reflektere over egen læring i forbindelse med formulering og besvarelse af projektets problemstilling.
 • Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 20
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuelt mundtligt forsvar. Bedømmelsen er individuel og tager form af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt samt den mundtlige individuelle eksamination. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, jf. dog § 12, stk. 2. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne, dog vægter det faglige indhold tungest.
Projektrapporten må have flg. omfang plus bilag:
5 studerende: max 80 sider
4 studerende: max 80 sider
3 studerende: max 70 sider
2 studerende: max 60 sider
1 studerende: max. 50 sider
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Resumeet skrives på engelsk og indgår ligesom anden tekst i projektet i den samlede bedømmelse
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Maj/juni
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve og finder sted i august. Ved omprøve har den studerende ret til at indlevere en revideret rapport 3 uger inden den mundtlige eksamen.
Beskrivelse af eksamensforløbet
Der tildeles 8 vejledningstimer (arbejdstimer) pr. projekt plus 2 timer pr. studerende i forbindelse med projektudarbejdelsen. Afleveringsfristen oplyses på e-campus.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet tager udgangspunkt i det samlede studieforløb og er et selvstændig eller gruppebaseret projektarbejde. Som indledning til projektforløbet afholdes en bachelorprojekt-workshop.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 550 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 5 timer
Udarbejdelse af projekt og deltagelse i eksamen 545 timer
Sidst opdateret den 07-07-2014