English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1368U  Human Resource Management

English Title
Human Resource Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Placering Andet quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Christian La Cour - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 06-08-2014
Læringsmål
Ved prøven skal den studerende demonstrere sikkerhed i:
  • 1. Anvendelse af fagets teorier og modeller, som anført i fagbeskrivelsen, til analyse af de psykologiske og økonomiske konsekvenser af en given HRM-løsning. I den forbindelse skal den studerende gøres i stand til at vurdere og fremkomme med alternative løsningsforslag ud fra et forretningsmæs¬sigt / helhedsorienteret perspektiv.
  • 2. Forklaring og sammenligning af fagets forskellige teorier og modeller, samt diskussion af deres styrker og svagheder, og anvendelighed på udvalgte eksempler/cases.
  • 3. Selvstændigt at kunne skabe sig et overblik over aktiviteter indenfor Human Ressource Management, herunder være i stand til at finde modeller/teorier relateret til løsning af en given opgave eller problemstilling.
Prøve/delprøver
Human Resource Management:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund pensum.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på virksomhedens forskelligartede opgaver, processer og aktiviteter indenfor Human Resource Management (HRM), (ressourceplanlægning, rekruttering, kompetenceudvikling og organisatorisk læring, leder- og ledelsesudvikling, belønnings- og præstationsledelse, afvikling/afskedigelse og personalejura), herunder psykologiske og økonomiske konsekvenser af HRM-løsninger. Det inddrager modeller og teorier fra HRM, social-, kognitions-, og personligheds-psykologi, samt diverse optimerings- og styringsmodeller. Der vil i faget blive lagt vægt på at give den studerende kompetencen til at evaluere og redegøre for HRM-aktiviteterne ud fra en flerhed af perspektiver – herunder redegøre for de økonomiske og psykologiske antagelser, der ligger til grund for de anvendte modeller/teorier.

Undervisningsformer
Undervisning og små workshops. Cases, gæsteindlæg og opponentgrupper planlægges anvendt hvor hensigtsmæssigt

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Undervisning 40 timer
Læsning af pensum 94 timer
Caseforberedelse 32 timer
Eksamen (forberedelse og deltagelse) 40 timer
Foreløbig litteratur

Se pensum i lektionsplanen på CBSlearn.

Litteraturliste
Faget tager udgangspunkt i HRM-grundbogen ”Human Ressource Management – Theory & Practice 5. udgave 2012. John Bratton and Jeff Gold, Palgrave. Den indeholder alle væsentlige aktiviteter inden for HRM-cyklussen.
Danske HRM tekster bliver inddraget for at sikre forståelse for HRM i dansk kontekst.
 
Obligatorisk
Bøger:
 

  • Human Resource Management – Theory & Practice 5. udgave 2012. John Bratton and Jeff Gold, Palgrave.
    (293 s.)
  • Introduktion til dansk arbejdsret 2. udgave, Christian la Cour, Hans Reitzels Forlag, 2014 (152 s)
  • En værdig opsigelse AS3 – bogen udleveres gratis i god til inden den skal bruges ( 93 s.)

 
(I alt 538 s.)
 
Indholdet af kompendium til faget.:
                                      
Kompendium til HA (Psyk) 3. semester efterår 2014
 

Human Resource Management – HRM

Materialet i dette kompendium er trykt i den række følge det anvendes i undervisningen.
Indholdsfortegnelse:
1 SessionIntroduktion til faget og Strategic Human Resource Management
 
         Intet kompendiemateriale
 
 
2/1 SessionHR funktionens rolle/roller og Personaleplanlægning
 
1) John Storey et al: The Routledge Companion to SHRM. 2009, Routledge, kap. 11
“HR competencies that make a difference” (24 s)
 
2) John Storey et al: The Routledge Companion to SHRM, 2009, Routledge, kap 12 “The next evolution”
( 17 s. )
 
2/2 Session Personaleplanlægning
 
         Intet kompendiemateriale
 
3 SessionJagten på talent
 
3) Hasselbo, Lyndgaard (2008): Anerkendende HR og org.udv., Dansk Psykologisk Forlag, Kap. 5 ”Tiltrækning og rekruttering” (19 s.)
 
4 SessionBelønnings- og præstationsledelse
 
4) Dick Grote –Conference Board Review, 08/09 2008, “Passing Judgement” (8 s.)
 
-) Beardwell and Claydon Human Resources Management 6. udgave Kap. Talent management – Retaining Talent side 180 – 185 ( 5 s.)
 
5 SessionMotivation og engagement
 
5) John Arnold et. al. Work Psychology – Prentice Hall 5. udg. 2010 , Kap. 8 «Approaches to motivation and work design» (50 s.)
 
 
6 SessionKompetenceudvikling (KU) og læring
 
6) Guldbrandsen: Kompetencekraft. Kap. 1-2 (65 s.)
 
7/1 SessionLedelse og lederudvikling og Karriereudvikling
 
7) Goleman, Boyatzis og McKee: Følelsesmæssig intelligens i lederskab, 2002 Børsen, Appendiks A (3. s)
 
8) Larsson, Peter: Ledere lærer ledere at lære (Action Learning), Valmuen 1987, første del (10 s)
 
7/2 SessionTrivsel og Stress
 
9) Hasselbo, Lyndgaard (2008): Anerkendende HR og org.udv., Dansk Psykologisk Forlag, Kap. 7
(24 s.)
 
8 SessionInternational og interkulturel HRM
 
Intet kompendiemateriale
 
9 SessionAfskedigelse/afvikling
 
10) Henrik Holt Larsen: Licence to work. ”Afskedigelser, et spørgsmål om værdighed”, Kap. 17 (10 s)
 
 
10 Session Personalejura
     
         Intet kompendiemateriale
 
I alt 235 sider.
 
I alt ca. 773 siders obligatorisk pensum
 
 

Sidst opdateret den 06-08-2014