English   Danish

2014/2015  BA-BPSYO1369U  Kommunikationsteori og praksis

English Title
Communication - theory and practice

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Morten Sloth - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
Sidst opdateret den 11-08-2014
Læringsmål
Den studerende skal kunne:
  • identificere og redegøre for væsentlige teorier og modeller inden for såvel et realistisk som et konstruktivistisk paradigme
  • identificere og redegøre for de vigtigste forskelle imellem paradigmerne for så vidt angår opfattelsen af kommunikation, organisation og styring
  • redegøre for konsekvenser af at analysere en konkret kommunikativ praksis ud fra forskellige perspketiver
  • diskutere relationen mellem opfattelsen af styring og opfattelsen af kommunikation med udgangspunkt i forkellige forståelsesperspektiver
  • analysere en konkret kommunikativ problemstilling i praksis og herunder vise, hvordan teorivalg har afgørende betydning for, hvilke handlemuligheder, der kommer i fokus
Prøve/delprøver
Kommunikationsteori og praksis:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve, grupper bestående af max. 5 studerende
Individuel mundtlig prøve.
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode December/januar
Syge-/omprøve
Anden prøveform
Syge-/omprøve er en 20 minutters individuel mundtlig eksamen på baggrund af pensum. Ved bedømmelsen medvirker en ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 Vi er  konstant omgivet af - og involveret i - kommunikation og udveksling af informationer på mange forskellige planer. Og bag dette ligger almindeligvis hensigter om påvirkning og styring af opfattelser og adfærd i en eller anden grad.
 
I dette kursus  introducerer og arbejder vi med  en række forskellige  måder at forstå kommunikation og dens styringsmæssige effekt på. Vi  præsenterer  centrale teorier og modeller, og der  arbejdes med analytisk anvendelse af teorierne på forskellige, konkrete organisatoriske problemstillinger.
 
Der startes i session 1 med en grundig oversigt over kursets indhold, litteratur, videnskabelige og pædagogiske tilgange samt de arbejdsformer, der vil blive praktiseret undervejs.
 
Derefter opridses i session 2 det erkendelsesteoretiske grundlag, som er afgørende for at kunne orientere sig i og arbejde analytisk med kommunikative fænomener i organisatoriske sammenhænge. Vi ser på to centrale  hovedparadigmer: Det realistiske, hvor udgangspunktet er den faktuelle eksistens af fænomener omkring os uanset vores personlige opfattelse af dem, og det konstruktivistiske, hvor udgangspunktet er, at de sociale fænomener omkring os ikke har mening og eksistens i sig selv, men får det i samspillet mellem de betydninger, vi selv tillægger dem. Disse forskellige erkendelsestilgange har markante konsekvenser for opfattelsen af, hvad kommunikation og styring er, og dermed for valgene af, hvordan der  kommunikeres i praksis.  
 
Så tager vi fat på selve kommunikationsområdet og retter først blikket  mod  det realistiske  paradigme og udvalgte  klassiske modeller for kommunikation, overførsel af information og for styring. I forbindelse hermed  arbejder vi særskilt med information og styring i lyset af den  digitaliserede organisatoriske verden, vi befinder os i. Dette arbejder vi med i session 3 og 4.
 
Dernæst sætter vi fokus på det konstruktivistiske paradigme  og kommunikation i dette perspektiv. Vi forholder os til meningsskabelse,  anvendelse af sproget og hvordan det former - og er formet af - den praksis og de relationer, det anvendes i. Og vi stiller skarpt på menneskers indbyrdes kommunikative processer som kernen i en forståelse af, hvad der udfolder sig i organisationer og deres kommunikation under vores forsøg på at styre dem. Det arbejder vi med i session 6, 7, 8 og 9.
 
I session 10 samler vi op og afrunder kurset.
 
Eksamensformen er individuel mundtlig eksamen baseret på en skriftlig synopsis udarbejdet i en lille gruppe. Der gives en introduktion hertil i session 5, og i forlængelse af det faglige  kursusforløb afvikles en sparringsdag, hvor alle grupper får mulighed for at afprøve deres synopsisideer.
 

Undervisningsformer
Primært afvikles undervisningen i form af sessioner, der veksler mellem teoriinput og diskussionsrunder i mindre grupper. Forberedelsen mellem sessionerne vil dels bestå af tekststudier og dels af forberedelse af besvarelse eller refleksion over stillede mindre opgaver. Vi arbejder også med cases og vil inddrage aktuelle problemstillinger undervejs. Bortset fra enkelte forelæsninger arbejdes holdopdelt og i enkelte af sessionerne medvirker to undervisere for at facilitere arbejds- og diskussionsprocesserne.

Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 206 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Undervisningsdeltagelse 35 timer
Læsning og bearbejdning af litteratur 85 timer
Forberedelse af opgaver og cases 30 timer
Udarbejdelse af gruppesynopsis 30 timer
Forberedelse og deltagelse i eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur
Pensum [listen er under færdiggørelse og vil blive justeret inden semesterstart. Supplerende materiale vil kunne blive inddraget undervejs i semesteret]
Kompendium:
Aggerholm m.fl.(2009), Intern kommunikation under forandring, Samfundslitteratur, kpt 1 [30 s]
Collin, Finn (200?), Socialkonstruktivisme og den sociale virkelighed i Jarvinen & Bertilsson: Socialkonstruktivis-me- Bidrag til en kritisk diskussion, Forlag, [15s]
Douma & Schreuder (2004), Økonomiske tilgange til organisationer, Akademisk Forlag, kpt 1 og 4 [40 sider]
Haslebo, Gitte (2004), Relationer i organisationer, kpt. 1, 3 og 7, Dansk Psykologisk Forlag, [41 sider]
Helder, Jørn (2009), Klassisk kommunikation, kpt. 4 i Helder, Bredenlöw og Nørgaard: Kommunikationsteori - en grundbog, Reitzel [38 sider]
Jordansen, B. & Madsen, J.A. (2010), Introduktion til videnskabsteori,kpt. 3 i Darmer et al. (red.) Paradigmer i praksis, Handelshøjskolens forlag. ISBN 978-87-629-0349-4, side 37 -73 [37 sider]
Just, Jensen, Grønning og Merkelsen (2007), Organisation og omverden -grundbog i organisationskommunikation, Samfundslitteratur, uddrag af kpt 2 (s. 17 - 62) [40 sider]
Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999, 1. udgave): "Diskursanalyse som teori og metode", Samfundslitteratur. ISBN 87-7867-075-6, side 10 - 21 og side 72 - 104 [43 sider]
Karlsen, Mads Peter og Villadsen, Hvor skal talen komme fra? i Dansk sociologi, nr. 18 årg. 2007 [19 sider]
Pearce, Barnet (2007), Kommunikation - og skabelsen af sociale verdner, Psykologisk Forlag. [læsningen afgrænses nærmere]
Shaw, Patricia (2005), Working live, kpt.1 i Stacey & Shaw: Experiencing Risk, Spontaneity and Improvisation in organizational Change, Routledge. [18 sider]
Sloth, Morten (2009), Ledelse som kommunikation, kpt. 6 i Virksomhedsledelse - positioner, teorier og strategier. Samfundslitteratur [20 s]
Stacey, Ralph D. (2003), Organizations as Complex Responsive Processes of Relating, Journal of Innovative Man-agement, Volume 8 number 2, [11 sider]
Stacey, Ralph D. (2005), Complex responsive processes as a theory of organizational improvisation, kpt. 6 i Stacey & Shaw: Experiencing Risk, Spontaneity and Improvisation in organizational Change, Routledge. [18 sider]
Weick, Karl (1995). Sensemaking in Organizations, Sage, BEMÆRK at kapitel 1 og 2, som indgik i kompendiet til Omverdensudvikling vil blive "genbrugt" i Informationsstyring!
Weick, Sutcliffe K M & Obstfeld, D (2005). Organizing and the Processs of Sensemaking, Organization Science Vol. 16. N0 4 [21 sider]
Sidst opdateret den 11-08-2014